يك‌صندوق‌جديد‌در‌راه‌بازار‌سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - عرضه اولیه

صندوقهاي بخشــي در قالب صندوقهاي غيرمتنوع پــس از تصويب در هياتمديره ســازمان بورس و اوراق بهادار به جمع ابزارهاي بازار سرمايه ميپيوندند. محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورسهاي ســازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با سنا ضمن بيان خبر فوق گفت: صندوقهاي بخشي امكان سرمايهگذاري در يك گروه و صنعت را به ســرمايهگذار ميدهند تا به اين ترتيب فرد ســرمايهگذار امكان مديريت ريسك در يك گروه صنعت را داشته باشــد. وي در ادامه افزود: درخواستكنندگان راهاندازي اين صندوقها با توجه به تحليلي كه از شرايط بنيادي يك گروه صنعت در فضاي داخلي و خارجي دارند، درخواســت راهاندازي اين صندوق را به ســازمان ارسال كردهانــد كه هماكنون با كليت آن موافقت و به اداره امور نهادهاي مالي براي بررســي نهايي ارجاع شده است. اين مقام مســوول تصريح كرد: راهانــدازي اين صندوق پس از تصويب در هياتمديره ســازمان بورس و اوراق بهادار عملياتي ميشــود و امكان ســرمايهگذاري در يك گروه صنعت را براي عالقهمندان به اين شــيوه سرمايهگذاري فراهم ميكند. خدابخش خاطرنشان كرد: در حال حاضر نامي كه براي اين صندوق در نظر گرفته شده است، صندوق بخشي است اما محتمل است كه پس از بررسيهاي نهايي در هياتمديره عنوان اين صندوق دستخوش تغيير شود اما كاركرد ذكر شده بدون تغيير خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.