«اوان»‌0743‌ريال‌كشف‌قيمت‌شد

Jahan e-Sanat - - News - ذرهبین

گروه بورس- در جريان نخستين عرضه اوليه فرابورس در سال ۶۹ ركورد تعدادنفراتشركتكنندهدرعرضههاي اوليه شكسته شد بهگونهاي كه بيش از ۲۸ هزار نفــر در اين عرضه حضور داشتند. در جريان اين عرضه هر سهم شــركت مبين وان كيش در بازار دوم فرابورس ۰۷۴۳ ريال كشف قيمت شد كه به هر كد۱۲۱ سهم تخصيص يافت. براساس اين گزارش روز گذشته، شاهد نخستين عرضه اوليه فرابورس در سال ۶۹ بوديــم كه با روش بوك بيلدينگ (ثبت سفارش) صورت گرفت. به اين ترتيب ۰۱ درصد از ســهام شــركت مبين وان كيش با روش ثبتسفارش در دامنه قيمتي۰۰۴۳ ريال تا۰۷۴۳ ريال عرضه اوليه شد. در عرضه اوليه سهام مبين وان كيش با نماد «اوان»، مدير عرضه و متعهد خريد شــركت مشاور ســرمايهگذاري ديدگاهان نوين بود. گفتني است شركت مبين وان كيش در سال ۶۹ به ازاي هر سهم ۳۵۵ ريال ســود پيشبيني كرده كه توانسته در ســهماهه اول سال، ۵۴۱ ريال معادل پوشــش ۷۲ درصدي را محقق كند. اين شــركت كه يكصد ميليارد ريال سرمايه دارد به عنوان دومين شركت حاضر در گــروه اطالعات و ارتباطات پــس از آتيه دادهپرداز بوده و هفتاد و هشتمين شركتي اســت كه در بازار دوم معامالت فرابورس درج شده است. سهامدار عمده «اوان» شركت گسترش الكترونيك مبين ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.