رشد‌معامالت‌با‌كمك‌فلز‌يها

Jahan e-Sanat - - News - ابزارهاي مالي

روابط بورس ايران و هند وارد فاز جديدي ميشود. جانشين رييس سازمان بورس در امور بينالملل از امضاي قريبالوقوع توافقنامهاي بين نهادهاي ناظر ايران و هند خبر داد كه امكان خريد و فروش مجموعــهاي از محصوالت را در بورسهاي كااليي دو كشور فراهم ميكند. بهادر بيژني روز گذشته به سنا گفت: امروز ۰۱ آگوست، اين موافقتنامه با حضور شاپور محمدي، رييس نهاد ناظر بازار سرمايه ايران و شيري آجاي تياگي، همتاي هندي او امضا خواهد شد. وي افزود: توافقنامهاي كه به امضا ميرسد، ميتواند گام مهمي در پيشبرد اهداف و پروژههاي مشــترك بين بورسهاي كااليي ما و دو بورس كااليي هند باشد. بيژني با بيان اينكه قير از محصوالت عمده و استراتژيكي است كه تهيه آن از ايران براي هند بسيار مهم خواهــد بود، افزود: با امضاي اين توافقنامه، اين امكان براي خريداران هندي فراهم ميشود كه بتوانند قير ايران را از تابلوي بورس كاال خريداري كنند. وي حذف واسطهها در بازار قير را از مهمترين مزاياي امضاي اين توافقنامه دانست و گفت: با توجه به اينكه بخش عمده قير ايران را هند خريداري ميكند با امضاي توافقنامه نهادهاي ناظر ايران و هند، در قيمت و كيفيت ارزشافزوده نيز نقش موثرتري خواهيم داشت.جانشين رييس سازمان بورس در امور بينالملل با اشاره به اينكه اين توافقنامه به تاييد دولت هند هم رسيده است، گفت: قير ايران از طريق پروتكلي كه بين بورسهاي كااليي دو كشور نهايي خواهد شد، فروخته ميشود. عالوه بر اين، بورسهاي كااليي ايران و هند با همكاري دوجانبه موضوع صادرات قير را در دستور كار خود قرار خواهند داد. بيژني ادامه داد: در كنفرانس قير هم كه مدتي پيش در هند برگزار شد، مسووالن ارشد بورس كاال به اين كشور سفر كردند و در آنجا ضمن برگزاري جلساتي با نهاد ناظر، وارد مراحل جزئيتر اين پروژه شدند. بر اين اساس، مقررشدبورسهاپلتفرميطراحيكنندكهقيربتواندمستقيم مورد معامله قرار گيرد و عالوه بر حذف واسطهها، كيفيت اين كاال نيز دستخوش تغيير نشود.

بــا عرضه ارز در بورس، نرخ آن در عرضه و تقاضا تعيين ميشود و اين تنها راهي است كه ميتواند به يكسانسازي و تكنرخي شــدن ارز منجر شــود. سيدحسين سليمي، نايبرييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران با بيان مطلبفوقبهسناگفت:براييكسانسازينرخارز،آييننامهها و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده است كه قرار بود تا پيش از پايان سال گذشته فعاليت آن آغاز شود اما احتياط كردند و اين كار به امســال موكول شد. وي در ادامه افزود: همزمــان با موافقت بانك مركزي با عرضه ارز اعم از ارزهاي دولتي و صادراتي در بورس، تكنرخي شدن ارز كليد ميخورد. سليمي با تاكيد بر اينكه تكنرخي شدن ارز به معناي تثبيت قيمت آن نيست، تصريح كرد: با تكنرخي شدن ارز، فاصله قيمتي بين ارز دولتي و آزاد برداشته ميشود و عمال با يك نرخ روبهرو خواهيم بود اما باز هم با وضع اقتصادي كشور، اين نرخ ثابت نخواهد بود. اين مقام آگاه تصريح كرد: بايد تفاضل تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز اعمال شود ضمن اينكه وضعيت عرضه و تقاضاي ارز در بازار نيز نقش تعيينكننده در نزولي يا صعودي بودن روند قيمتي آن خواهد داشت. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي ايران ادامه داد: قيمت ارز تكنرخي مســتقيما به ميزان ارزي كه بانك مركزي ميتواند عرضــه كند، ربط دارد؛ به عبارتي با كمبــود عرضه روند صعودي ميگيرد و با افزايش عرضه به سمت كاهش قيمت حركت خواهد كرد. سليمي اظهار كرد: در شرايط فعلي كه صنايع ما براي سرمايهگذاريهاي جديد و نوسازي و بهسازي خطوط توليد خود نيازمند خريدهاي خارجي هستند، اگر به ارز كافي از محل صادرات غيرنفتي يا فروش نفت دسترسي داشته باشند، قيمت ارز در بازار متعادل ميماند اما كمبود در عرضه آن را وارد روند صعودي ميكند. اين فعال اقتصادي با اشــاره به آمادگي بورس ارز براي آغاز فعاليــت گفت: در فرآيند عرضه و تقاضا، نرخ روز ارز تعيين ميشود و متقاضيان ميتوانند براساس نرخ تعيينشده، ارز روز يا ارز آينده (فيوچر) بخرند اما بانك مركزي بايد دستور آغاز فعاليت اين بازار را صادر كند.

در آخرين روز معامالت بورس تهران در اين هفته شاخص كل بار ديگر نيمه كانال ۱۸ هزار واحدي را رد كرد. در اين روز نمادهايي در گروه فلزات اساسي به روند افزايش شاخص كمك كردند. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران ۵۶۲ واحد رشد كرد و به رقم ۱۸ هزار و ۹۷۵ واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با رشــد ۱۲ واحدي مواجه شد و تا رقم ۷۱ هزار و ۰۰۷ واحدي باال رفت. شاخص آزاد شناور پس از ۷۰۳ واحد رشد به رقم ۹۸ هزار و ۰۸۸ واحدي رسيد و شاخص بازار اول و بازار دوم هر يك به ترتيب ۳۳۲ و ۸۱۳ واحد رشدكردند.درمعامالتروزگذشتهنمادفوالدمباركهاصفهان،فوالداصفهان و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران به ترتيب ‪۵۵ ۳۲۱،‬ و ۱۵ واحد تاثير مثبت روي شاخص بيشترين نقش فزاينده را روي دماسنج بازار سرمايه داشت و در طرف مقابل گسترش نفت و گاز پارسيان، سرمايهگذاري غدير و پتروشيمي مبين ‪۲۱ ۰۳،‬ و ۹ واحد تاثير بيشترين نقش كاهنده را روي دماســنج بازار سرمايه داشتند. در معامالت روز گذشته فلزيها يكدست رشد كردند. در اين گروه ۵۶۱ ميليون سهم دادوستد شد كه ارزش آنها به حدود ۶۳ ميليارد ميرسيد. اما در گروه محصوالت شيميايي اكثر نمادها با افت در قيمت پاياني مواجه شدند. در اين گروه بيش از ۳۳ ميليون سهم به ارزش حدود شش ميليارد تومان در ۲۱۲۳ نوبت دادوستد شد. در گروه خودروييها نيز روز گذشته قيمت سهم اكثر شركتها روند رو به كاهش را تجربه كرد. در اين گروه ۶۷ ميليون سهم به ارزش بيش از ۲۱ ميليارد تومان در ۴۶۳۷ نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. اما قنديها جز در سه نماد در باقي نمادهايشان شاهد رشد بودند هرچند اين رشد چندان محسوس به نظر نميرســيد. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم ۷۲۲ ميليارد تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن۷۴۸ ميليون ســهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۰۵ هزار و ۸۵۵ نوبت دادوستد بود. صدرنشينيبازارنيزبابيشترينرشدقيمتمتعلقبهنمادهايپااليشنفت تبريز، داروسازي دكتر عبيدي، فرآوري مواد معدني، معادن بافق، مارگارين، كشاورزي و دامپروري مگسال و بهنوش ايران بود. در مقابل نمادهاي كاشي تكسرام، پالسكوكار، تراكتورسازي ايران، شيشه و گاز، سرمايهگذاري صنعت بيمه، دارويي لقمان و ايراندارو با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. همچنين در معامالت روز گذشته سهامداران بورسي براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق امين يكم، اوراق مشاركت ملي نفت ايران، واحدهاي صندوق كيان، پارند پايدار سپهر، حق تقدم فوالد آلياژي ايران و سهام فروسيليس ايران بيشترين تقاضا و سنگينترين صفهاي خريد را ثبت كردند. اين در حالي بود كه در سوي ديگر بازار گروهي از سرمايهگذاران براي خروج از واحدهاي صندوق پارند پايدار سپهر، اوراق صكوك سايپا، سهام سيمان مازندران، فوالد مباركه، اوراق مشاركت ملي نفت ايران و اوراق مشاركت رايانسايپا بيشترين عرضهها و طوالنيترين صفهاي خريد را ثبت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.