شيوه‌تخصيص‌سهام‌عدالت‌به‌مشموالن‌

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

تخصيص سهام عدالت به مشموالن در زمان ثبتنام، برمبناي تعداد افراد خانوار اســت و ازدواج، طالق و فوت تاثيري در شرايط و مبلغ سهامداري آنها ندارد. به گزارش تســنيم، طرح توزيع سهام عدالت از سال ۵۸ تاكنون در كشور در حال اجراست و براساس قانــون يك ميليون تومان از ســهام شركتهاي مشمول سهام عدالت به اين شرط به مشموالن داده شده تا در مدت ۰۱ سال از محل سود ساالنه اين سهام، اقساط آن تسويه شود. از اين رو در پايان مدت ۰۱ ســاله پرداخت و تسويه اقساط، از امسال سود سال مالي ۵۹ شركتهاي سرمايهپذير به صورت نقدي به مشموالن پرداخت خواهد شد. از اين رو برخي پرسشها درخصوص اطالعات هويتي و خانواري مشموالن سهام عدالت كه تعداد آنها حدود ۰۵ ميليون نفر برآورد ميشود، مطرح است. به عنوان مثال چنانچه اطالعــات هويتي (شناســنامهاي) مشــموالن ســهام عدالت از تاريخ ثبتنام قطعي تاكنــون تغيير يافته باشــد، چه اقدامي بايد توســط آنها انجام شــود؟ بر اين اساس سازمان خصوصيسازي با انتشار اطالعيهاي اعالم كــرد: آخرين اطالعات هويتي و اصالحات شناسنامهاي مشموالن تا ديماه ۵۹۳۱ از سازمان ثبتاحوال كشــور دريافت و در بانك اطالعات سازمان خصوصيسازي اعمال شده كه اين مشــخصات نهايــي، مبناي عضويت و سهامداري مشموالن است بنابرايــن فرد مشــمول نبايد اقدام خاصــي در اين زمينــه انجام دهد. همچنين درخصوص تغيير تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبتنام يا تغيير شرايط خانوار ناشي از تولد، ازدواج و فوت بايد گفت تخصيص سهام عدالت به مشموالن در زمان ثبتنام، برمبناي تعــداد افراد خانوار اســت و ازدواج، طــالق و فوت تاثيري در شــرايط و مبلغ ســهامداري آنها ندارد. بهعالوه اينكه متولدان بعد از تاريخ ثبتنام در خانوارها نيز از سهام عدالت برخوردار نيستند. افزون بر اين در برخي موارد مشــاهده ميشود خانوارهايي كه در قالب يكي از اقشار نظير روستاييان يا مددجويان كميته امداد براي دريافت سهام عدالت ثبتنام كردهاند در حال حاضر جزو اين اقشــار نيستند، مثال ديگر در روســتا زندگي نميكنند يا مددجوي كميته امداد نيســتند كه درخصوص سهام عدالت اين دسته از افراد هم بايد گفت مالك سهامداري افراد و خانوارها در طرح سهام عدالت قطعي شدن ثبتنام آنهاست و درج تغيير وضعيت اقشار خانوار در بانك اطالعاتي مشــموالن ســهام عدالت ضروري نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.