محدوديت واردات

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

حسن روحاني رييسجمهور در حالي محمد شريعتمداري را بهعنوان گزينــه وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي كرده است كه ايــن وزارتخانه از بخشهايي است كه در جريان انتخاب كابينه دوم روحاني نگاههــاي زيادي را متوجه خود كرده است.

بــر همين اســاس گمانهزنيهاي بســياري درباره گزينههاي احتمالي وجود داشت. در اين زمينه بسياري از كارشناسان يكي از نقاط ضعف كابينه اول حســن روحاني را بخش صنعت ميخوانند و معتقدند، رييسجمهور در دولت جديد بايد با انتخاب وزير جديد تغييرات جدي را در سه حوزه حساس صنعت، معدن و تجارت رقم بزند.

هرچند در ماههاي گذشته اسامي مختلفــي بــراي ســكانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شــد امــا رييسجمهــور در نهايت رييس ســتاد انتخابات خود را بهعنوان وزير اين بخــش معرفي كــرد. موضوعي كه به اعتقاد بســياري از كارشناسان تغييري مهم و استراتژيك به حساب ميآيــد. اهميت اين موضوع از آن رو است كه دولت دوازدهم در چهار سال آينده قصد دارد با تغييرات جدي در وضعيت اقتصادي كشور ضمن ايجاد رونــق و از بين بردن ركود، مشــكل اشتغال را نيز حل كند. به اين ترتيب از آنجا كه صنعت خودرو لكوموتيو رشد صنايع بهشمار ميرود و دومين صنعت مهم كشــور نيز محســوب ميشود، سياستگذاري و رويكرد وزير جديد به زنجيره خودروسازي در شرايط فعلي از اهميت زيادي برخوردار است.

امــا نام وي بــراي اهالي صنعت و تجارت كشور ناآشــنا نيست، چراكه شــريعتمداري در دولتهاي هفتم و هشــتم بهعنوان وزير بازرگاني فعال بــود. همچنين حضــور او در قامت معاون اجرايي رييسجمهور در دولت يازدهم نيز موجب شد وي درخصوص موضوعات مرتبط با صنعت همچنان درگير باشــد. يكي از بخشهايي كه شــريعتمداري چــه در دوران وزارت خــود بهعنوان وزير بازرگاني و چه در دوران معاونــت اجرايياش در دولت يازدهــم به آن توجه داشــته، بخش خودرو بوده اســت. حــال با توجه به حضور شــركتهاي خارجي در ايران و همچنين افقي كه بــا فعاليت اين شركتها در آينده خودروسازي كشور ديده ميشــود، اين ســوالها مطرح است كه سياستگذاري خودرويي وي چه مسيري را دنبال ميكند و اينكه آيا وي زمينه حضور ســرمايهگذاران خارجي بيشــتري را فراهم ميكند يا اينكــه بر توليد داخل با تكيه بر توان داخلي اهميت ميدهد؟ و دست آخر اينكه شــريعتمداري بهعنــوان وزير پيشين وزارت بازرگاني چه سياستي در قبال واردات خودرو اتخاذ ميكند؟ اظهارات شريعتمداري طي سالهاي گذشــته تا حدودي نمايانگر مواضع وي در حوزههــاي مختلف صنعتي از جمله خودرو است.

نگاهي به سياســت صنعتي وزير آينده

محمد شريعتمداري در حال حاضر معاون اجرايي رييسجمهور و جانشين رييسجمهوري در شورايعالي ايرانيان، شورايعالي فضايي و شوراي استاندارد و تحقيقــات صنعتي اســت. وي كه گزينه حســن روحاني براي پســت وزارت صنعت، معدن و تجارت است ديدگاههاي مشخصي درخصوص بخش صنعت و بازرگاني دارد.

از جمله اينكه وي موافق حمايت دولت از صنعت خودرو اســت، چراكه به اعتقاد وي اين حمايتها ميتواند منجر به تقويت زنجيره خودروسازي كشور شود.

شــريعتمداري در دوراني كه وزير بازرگاني دولت هفتم بود در اظهارنظري تاكيد كرده بود كه حمايت از صنعت خودرو، مشابه آنچه مدنظر دولت ايران است در برخي كشورهاي اروپايي نيز بهصورت شديدتري در حال اجراست. بنابراين حمايت منطقي از توليد داخلي خودرو، با مباني حاكم بر نظام تجاري جهان و استانداردهاي بينالمللي نيز مقدور و ممكن اســت. وي همچنين در اظهاراتي ديگر نســبت به اعمال سياستهاي تعرفهاي بر واردات خودرو تاكيد كرده است. باوجود اين وي حتي در مقام معاون اجرايي رييسجمهوري نيز از توليد خــودرو حمايت كرده و در اظهاراتــي ديگر عنــوان كرده كه خودروسازي كشورمان با وجود همه افت و خيزها و فرازوفرودها و همچنين فشارهاي ناشــي از جنگ تحميلي و تحريمها تا حــدود زيادي راه خود را پيدا كرده است، برهمين اساس دولت و توليدكنندگان چشم به حمايت مردم شريف از توليد داخلي دارند.

اما با وجود اينكه گزينه وزارت صنعت دولت دوازدهــم به توليد خودروهاي داخل و حمايت از خودروسازان اعتقاد جدي دارد انتقادهايي نيز نســبت به روند توليد در شركتهاي خودروساز وارد كــرده اســت، بهطوريكه او در قامت معاونــت اجرايي رييسجمهور تاكيد كرد: امروز مديريت سياســي جمهوري اسالمي ايران نميتواند دفاع همهجانبهاي از توليد خودرو داشــته باشــد. به گزارش اقتصادنيوز، اين امر عوامل متعددي از جمله تغيير مديريتي يا سياســتهاي اشــتباه دارد كه در اينباره بايد تدبير مناسبي انجام شود، چراكه جهان امروز منتظر تعللهاي ما نخواهد بود و با ســرعت زيادي در حال حركت اســت. همچنين معاون اجرايي رييسجمهور در دولت يازدهم، انتقادهــاي جدي نســبت به اجراي اســتانداردها و كيفيــت خودروهاي داخلي داشــته اســت بهطوريكه او ســال 94 در مراسم افتتاحيه يكي از محصوالت جديد خودروسازان تاكيد كرد مردم بعضا توليد داخلي را گرانتر و با كيفيت كمي پايينتر از مشــابه خارجي خريــداري كردهاند. اين در حالي است كه مردم كشورمان سالها همراه توليد داخلي بودهاند. به همين جهت بايد شرايطي را فراهم كنيم تا در آينده نهچندان دور كيفيت توليد محصوالت ايراني درخور و شايســته مردم ايران باشد. سرمايهگذاري خارجي صنعت خودرو يكي از بخشهايي بود كه در فضاي پسابرجام به سرعت پذيراي ســرمايهگذاران خارجي بود بهطوريكه بعد از توافق هستهاي شاهد امضاي چند قرارداد با خودروســازان خارجي بوديم.

هرچنــد در شــرايط كنونــي ديدگاههاي متفاوتي نسبت به همكاري مشترك خودروسازان داخلي و خارجي يا حضور مستقل رنو وجود دارد اما با بررسيديدگاههايمحمدشريعتمداري بهخوبي ميتوان او را يكي از مدافعان جــذب ســرمايه خارجــي بهمنظور توسعه صنعت خودرو دانست چراكه از اظهارنظرهاي او بهخوبي مشخص است شريعتمداري شرط توسعه صنعت خودرو و توليــد محصوالت كيفي را همكاري با خودروسازان معتبر جهاني و كســب دانش روز ميداند و اينكه خودروسازان ما از اين طريق ميتوانند بازار صادراتي را براي محصوالت خود ايجاد كنند. در اين زمينه ميتوانيم به اظهارنظرهاي او در اين زمينه اشــاره كنيم بهطوريكه در حاشــيه افتتاح خط توليــد وانت دوكابين ايســوزو در بهمنموتــور تاكيد كرده بود نگاه صرف توليدات به بازار داخلي به ســر آمده اســت و در دوران پســاتحريم دولت اجــازه نميدهد از اين فرصتي كه بهوجود آمده، مجددا فروشندگان خارجي فقط محصــوالت خود را در بازار داخلي ما جستوجو كنند بلكه ما بهدنبال ســرمايهگذاري مشترك هستيم. امروز ژاپنيها و فردا با ساير كشــورهاي دنيا خودروهاي توليدي خود را متناســب با اســتانداردهاي جهــان توســعه دهيــم. آنگونه كه بهنظر ميرســد، شريعتمداري شرط همكاري با شــركتهاي خودروساز در دل قراردادهــاي جديــد را توليد محصوالتي متنــوع و در بازه قيمتي متفاوت مبتنيبر خواســت و سليقه مشتريان ميداند. بر همين اساس به اعتقاد او اگر امروز با ژاپنيها و فردا با ساير كشورهاي دنيا همكاري كنيم، ميتوانيم خودروهــاي توليدي خود را متناسب با اســتانداردهاي جهان توسعه دهيم.

نگاه شريعتمداري به واردات خودرو

همانطور كه اشــاره شد، محمد شــريعتمداري به مدت هشت سال بهعنــوان وزير بازرگاني در دولتهاي هفتم و هشتم بود. وي در كسوت وزير بازرگاني در دهه 80 محدوديتهاي بســياري را بر واردات خودرو اعمال كرد. در حالي تعرفــه واردات خودرو در دوره او 04۱ درصــد بود كه او در كارنامه وزارت خود ســابقه غيرفعال كردن سيســتم ثبتسفارش و اعمال ممنوعيــت در واردات خــودرو را نيز دارد. وي در ســال 84 ضوابــط فني واردات خودرو را تغيير داد. از مجموع اظهارات و عملكرد شــريعتمداري در دهــه 80 و بهعنوان وزيــر بازرگاني ميتوان بهخوبــي دريافت كه وي به راحتي مســير واردات خودرو را براي واردكنندگان باز نخواهد كرد و موانعي در اين زمينــه پيش پاي فعاالن اين عرصه قرار خواهد داد. بنابراين بهنظر ميرسد درصورتيكه مجلس به او راي اعتماد دهد، بــار ديگر واردكنندگان خودرو با چالش محدوديت در واردات مواجه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.