ارتباط بين دانشگاه و صنعت قطع شده است

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تا سود بانكي به زير 0۱ درصد نرســد، واحدهاي ما در توليد مشكل دارنــد و همه ما مســوول هســتيم. برنامهريزيهــاي كالن را دولت بايد انجام دهد و اداره امور به صورت كلي صورت گيرد.

به گزارش ايســنا، بــرات قباديان در مراســم روز ملي حمايت از صنايع كوچك اظهــار كرد: دولتمــردان و مسووالن در راستاي حمايت از صنايع كوچك بايد برنامهريزي كنند و اولويت قائل شوند.

وي ادامه داد: وزارت در هر اســتان دو ارگان ســازمان صنعت و شركت شــهركها دارد و ايــن دو بايد نقش تسهيلگرراداشتهباشندوزيرساختها را آسان كنند.

قباديان خاطرنشــان كرد: مسايلي مانند ماليات، تسهيالت بانكي، قوانين و مقرراتدستوپاگيراموريكهبهسهولت كســبوكار منتهي ميشوند از جمله موارديهستندكهبايدتسهيلشوند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: ايران كشــوري با منابع فراوان ازجمله نفت و گاز و چهارفصل بودن پتانسيلهاي خوبي براي توسعه دارد.

وي يادآور شد: در هشت سال وفور نعمت فروش نفت را داشتيم به طوري كه در 80 سال قبل سابقه نداشته است. اين دوره ميتوانست جهش اقتصادي و صنعتي قابل توجهي در كشور ايجاد شود اما اينطور نشد.

قباديان با بيــان اينكه طي چهار ســال اخير نيز گاليههايي وجود دارد و آنهــا را ميپذيريم، گفــت: در اين دوره كشورهاي ديگري نيز دچار تورم و رشــد منفي بودهاند و تنها ايران با اين مشــكل روبهرو نيست. اشكاالت اساســي ســاختاري داريم كه به من مسوول و صنعتگر برميگردد. كشور پتانسيلهايي دارد كه بايد در اين راستا سرمايهگذاري كنيم. اگر در زمينهاي شــروع به كار كرديم و ديديم كه به شكست برميخوريم، قطعا ركود درپي خواهد داشت. امروز بدون برنامهريزي حتي يك خانــواده را نميتوان اداره كرد.

وي لرســتان را استاني با مواهب و پتانسيلهاي فراوان برشمرد و افزود: اگر دراينراستاسرمايهگذارينكنيمنتيجه آن وضعيت كنوني ميشود. در كجاي كشور آمايش انجام دادهايم؟

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: لرستان در رابطه با سنگ و گياهان دارويي پتانسيل خوبي دارد و ميتواند به عنوان يك قطب تخصصي مطرح شود.

وي گفت: نميتوانيم انتظار داشته باشيم اقتصادمان فعال باشد اما با دنيا در ارتباط نباشــيم. موضوع هستهاي ايران حل شــده و آيندهاي روشن در تمام زمينهها داريم.

قباديان از وجود هفت هزار دانشجو در دانشــگاه لرستان و 2۱ هزار نفر در دانشگاه علمي كاربردي استان خبر داد و افزود: اين تعداد دانشــجو در اقتصاد استان چه نقشي دارند و چه تاثيري در حل مشكالت استان داشتهاند؟

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بــا بيان اينكه ارتبــاط بين صنعت و دانشگاه قطع اســت، گفت: به شدت پيگير حل اين مشــكل هستيم. در تســهيلگري و حلوفصل مشكالت واحدها مسوول هستيم اما اموري كه بيرون از اين دستگاه است بايد در سطح كالن كشور و بين سه قوه حل شوند.

وي با بيان اينكه در كشور شش برابر حد نياز مجوز كارخانه توليد دارو صادر شده است، گفت: اين كارخانهها به خارج صادرات ندارند. براي همين مجبورند با يكششم ظرفيت خود كار كنند؛ اگر برنامه صادرات نداشتيم چرا اين تعداد مجوز صادر شــده اســت؟ هماكنون كارخانههاي سنگ وجود دارند كه با 0۱ درصد ظرفيت خود كار ميكنند كه اگر به صورت كامل فعال شوند ميتوانند اشتغالزايي بيشتري ايجاد كنند.

قباديــان در پايــان اظهــار كرد: امــروزه فكر، دانــش و فناوري حرف اول را ميزننــد و اگــر بخواهند اين بخش را جدي بگيرند، بايد به ســراغ دانشگاهها بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.