برنامه وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم عجوالنه تهيهشدهاست

Jahan e-Sanat - - News -

موضوعبيمهتاميناجتماعيخبرنگاراندرتفاهميباوزارتفرهنگوارشاداسالمي حلوفصل شده است، گفت: پيش از اين بر اساس يارانهاي كه تخصيص داده شده بود، بيمه صورت ميگرفت و اكنون محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.

ربيعي درباره سخت و زيانآور بودن شغل خبرنگاري ادامه داد: همه مشاغل و گروههاي شغلي در صداوسيما و ساير خبرگزاريها و مطبوعات مشمول مشاغل سخت و زيانآور نميشوند چراكه برخي افراد در بخش اداري مشغول به كارند و برخيمستقيمابهكارخبرنگاريمشغولند.

وزير تعاون در اينباره توضيح داد: كميتهاي تشكيل شده تا براساس آن مشاغل خبرنگاري را تشخيص دهد و براساس آن مزيتهاي مربوط به سخت و زيانآور به آنها تخصيص داده شود.

وي خاطرنشان كرد: با تقويت تشكلهاي صنفي خبرنگاري بايد اقدامات مهمي را براي افزايش امنيت شغلي و تسهيل روند بيمه آنان سامان دهيم.

تسنيم- سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه برنامههاي وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم كلي است و با عجله تهيه شده است،گفت:اميدواريمدرطوليكهفتهبرنامههاتخصصي،جديوجزييتر شود تا نمايندگان در هر كميسيون بتوانند به ارزيابي آن بپردازند.

سعيد باستاني درباره برنامههاي ارائهشده توسط وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم گفت: برنامه بايد براساس اهداف كلي چشمانداز 20 ساله و برنامه ششــم توسعه باشد و در اين قالب حوزههاي اجرايي آن توضيح داده شود و راهكارهاي اجرايي براي رســيدن به آن لحاظ شود.وي با بيان اينكه اين برنامهها كلي است و با عجله تهيه شده است، گفت: اميدواريم در طول يك هفتهبرنامههاتخصصي،جديوجزييترشودتانمايندگاندرهركميسيون بتوانند به ارزيابي آن بپردازند.باستاني مشخصا در مورد برنامه ارائه شده توسط محمد شريعتمداري با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت دو وزارتخانه در قالب يك وزارتخانه است، گفت: هر بخش از اين وزارتخانه احتياج به تالش و برنامهريزي دقيق دارد. به عنوان نمونه در بخش معدن شش ميليارد تن ذخاير معدني داريم كه كمتر از005 ميليون تن از آن در حال بهرهبرداري اســت يعني كمتر از يك درصد از ظرفيت خود در حال استفاده هستيم. وي با بيان اينكه نيازمند يك نگاه دقيق و تخصصي نسبت به اين وزارتخانه هستيم، گفت: در بخش صنعت نيز احتياج به نوسازي داريم كه خيلي وقت است اين اتفاق صورت نگرفته است و بايد با يك كار انقالبي و بسيار جدي به آن پرداخته شود و صنايع هايتك نيز بايد در برنامه ديده شود.باستاني گفت: در اين برنامه شعارهاي خوبي داده شده است اما مهم ارائه روشهاي رسيدن به اين اهداف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.