تشكيل كميتهاي براي تشخيص خبرنگاران

Jahan e-Sanat - - News -

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تشكيل كميتهاي براي تشخيص مشاغل خبرنگاري در مطبوعات و خبرگزاريها براي اســتفاده از مزاياي شغل سخت و زيانآور خبر داد و گفت: خبرنگاران مشمول قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيانآورهستند.

علي ربيعي با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه بنا داريم بخشي از اشتغال هدفگذاري شده در سال 96 را از طريق گردشگري محقق كنيم، اظهار داشت: مطالعات ما نشان داد بخش عمده مجموع شغلهاي ايجادشده در حوزه خدمات بوده بهطوري كه از اين ميزان بخش گردشگري به طور اعجابانگيزي رتبه نخست را در سال 95 به خود اختصاص داده است.

ويبابياناينكههنوززيرساختهايمانبرايايجاداشتغالدربخشگردشگري به طور كامل آماده نشده است، گفت: ميتوانيم در اين زمينه عالوه بر ايجاد بخش گردشگريسالمتبرايبومگرديگردشگراننيزسايتهايمختلفيايجادوزنجيره گردشگري در كشور را تكميل كنيم.

ربيعي با اعالم اين خبر كه در ســال 96 بيش از 02۱ هزار شــغل در حوزه گردشگري پيشبيني شده است، گفت: هماكنون براي افزايش دانش و مهارت گردشگري نواقصي داريم كه در حال رفع كردن آن هستيم تا به هدفگذاري ايجاد اشتغال در اين بخش برسيم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به پرسشي درباره سخت و زيانآور بودن شغل خبرنگاري افزود: الزم است اين روز را به خبرنگاران تبريك عرض كنم و معتقدم خبرنگاران براي شناخت ايران و حركت سالم در زمينه اطالعرساني اثرگذار هستند.به گزارش فارس، وي با اشاره به اينكه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.