آنچه‌از‌قلم‌افتاد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- آکادمی اســکار جان بیلی، فیلمبردار را به عنوان ســی و ششمین رییس خود برگزید؛ انتخابی غیرمترقبه که نشاندهنده سلیقه اعضای آکادمی اسکار است که به جای انتخاب لورا درن از شاخه بازیگران، دست به انتخاب جان بیلی از گروه فیلمبرداران زده است.

بیلی۴۷ ساله که فیلمبردار فیلمهایی چون «مــردم معمولــی»، «ژیگولوی آمریکایی»، «انــدوه بزرگ» و «چگونه یک عاشق التین باشیم» در ســال 201۷ بوده، از سوی گروه ۴5 نفره اعضای هیات رییسه به عنوان رییس بعدی اسکار انتخاب شد.

در حالی که خانم درن به عنوان رییس جدید تصور میشد و در دو دهه اخیر در میان رهبران منتخب اسکار جای داشت، گروه مدیران ترجیح دادند از تجربه کسی که در پشت دوربین حضور دارد استفاده کنند. بیلی چهاردهمین سال حضور در هیات مدیره اسکار را پشت سر میگذارد.

بیلی جایگزین مدیر تولید و بازاریابی شریل بون ایزاکس میشود که در چهار سال اخیر که تغییرات دراماتیک زیادی در آکادمی رخ داد، سکان رهبری را در دست داشت.

در عین حال آکادمی لوییس بورول، هنرمند چهرهآرا را به عنوان اولین نایب رییس (برای کمیته جوایز و رویدادها) انتخاب کرد. کاترین کندی رییس لوکاس فیلم نیز نایب رییس (کمیته موزه) انتخاب شــد. مایکل ترونیک تدوینگر نیز نایب رییس (میراث و تاریخ) انتخاب شد و نانسی آتلی رییس فاکس سرچالیت نایب رییس (آموزش واطالعات) شد. جیم جیانوپولوس رییس پارامونت خزانهدار و دیوید رابین کارگردان به عنوان دبیر آکادمی انتخاب شدند.

گروه مدیریت جدید باید کار پیشبرد موزه آکادمی را که با بودجه 00۴ میلیون دالری در دست ساخت است، پیش ببرند. این موزه سال 2019 افتتاح میشود. دوره بعدی مراسم اسکار ۴ مارس برگزار میشود.

ایلنا- تئاتر شهر، ایوان انتظار و مجموعه تاالرهای حوزه هنری روزهای پایانی هفته جاری میزبان بیست و پنجمین جشنواره تئاتر سوره است.

روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه دو روز پایانی این دوره از جشنواره اســت که 9 نمایش صحنهای و 15 نمایش خیابانی در این دو روز اجرا خواهد شد.

دیروز نمایشهای سرخ او به کارگردانی مهیار هزار جریبی، چه زود زمستان میشود به کارگردانی بهاره کریمزاده، مصیبت به کارگردانی علی نخعی، مثل پروانه به کارگردانی محمد آهنگر و اتاق 1216 به کارگردانی کیوان صباغ نمایشهای صحنهای هســتند که به ترتیب در سالنهای پالتو اجرای تئاتر شهر، تاالر سوره، تماشاخانه ماه، تماشاخانه مهر و تاالر اندیشه حوزه هنری اجرا شد.

همچنین در این روز نمایشهای خیابانی گمشــدگان، مجلس نامه امیرکبیر، رد پایی در آســمان، شور سما، شانس منو نگاه کن، حکایت خندهدار خندهای که نبود، صد درصد خارجی، زیرخاکی در محوطه حوزه هنری، تئاتر شهر، ایوان انتظار اجرا میشوند.

اجراهای امروز به نمایشهای دشــمن خدا به کارگردانی عمادالدین رجبلو، عاشــقانههای دو بازمانده از یک جنایت جنگی به کارگردانی محمود ساعی، نذار این خواب تعبیر بشه به کارگردانی کیانوش احمدی و فانوسهــای تاریک در گذرگاه خورشــید به کارگردانی هادی حوری اختصاص پیدا کرده است.

نمایشهای خیابانی این روز نیز شامل مجلس نامه امیرکبیر، مثبت در منفی، گمشدگان، شور سما و فرکانس است.

برنامه وزیر پیشــنهادی فرهنگ و ارشاد اسامی در حالی منتشر شده اســت که هیچ رد و نشانی از تئاتر یا هنرهای نمایشی در آن دیده نمیشود. برنامهای که از سوی او منتشر شده است خیلی کلی تنظیم و البته در بخشهایی به نقاط ضعف و قوت و برخی تغییراتی که بین سالهای 90 تا 95 پیش آمده، اشاره شده است.

نکته قابل توجه این است که در هیچ جایی از این برنامه منتشر شــده، اشارهای به حوزه تئاتر نشــده است؛ آن هم حوزهای که دو وزیــر فرهنگ دولت یازدهم (علی جنتی و سیدرضا صالحی امیری) و همچنین علی مرادخانی (معاون امور هنری) در بیان دستاوردهای موفقیتآمیز کاری خود از افزایش تعداد اجراهای صحنهای و سالنهای تئاتری و رونق داشتن تئاتر مثال زدهاند.

فهرست برنامههای ســیدعباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی در چند بخش، براساس وضعیتحوزهفرهنگوهنر،نگاهیبهرویکردهاودستاوردهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دولت یازدهم، تصویب فرهنگ در برنامه دولت دوازدهم، نظام اهداف و عرصههای فعالیت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، اصول و رویکردها، چالشها و مسائل مهم عرصههای فرهنگی و هنری، برنامههای پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت دوازدهم و رهاورد اجرای برنامه در افق 1۴00 تنظیم شده است.

در این برنامه ضمن معرفی و اشــاره به سوابق فعالیتی سیدعباس صالحی در توصیف وضعیت موجود حوزه فرهنگ نکاتی به عنوان «قوت و فرصت» و نیز «ضعفها و تهدیدها» ذکر شده که در حوزههای مختلفی همچون کتاب، سینما، تجسمی و موسیقی به مواردی اشاره شده است.

به طور مثال در حوزه سینما «تولیدات قابل اعتنا در برخی ازحوزههایفرهنگیوهنریمانندسینماوهنرهایتجسمیو کتاب، وجود نهادهای غیردولتی و صنفی در برخی از حوزههای فرهنگوهنرمانندکتاب،سینما،هنرهایتجسمی،موسیقی و...، پایین بودن امنیت شــغلی و حرفهای برای هنرمندان، سینماگران، نویسندگان و شاعران و اصحاب هنر و فرهنگ و رســانه، امکان بهرهمندی از فناوریهای نوین برای بهبود روند تولید، توزیع و مصرف آثار هنری و ســینمای ایران در جهان، ظرفیت محصوالت فرهنگی-هنری (سینما، هنرهای تجسمی، تصویرگری )...و کشــور در سطح جهانی، حضور موفقیتآمیز برخی از محصوالت فرهنگ، هنر و سینمای ایران در جشنوارهها، نمایشگاهها و حراجهای بینالمللی» به عنوان بخشی از این نقاط ضعف و قوت ذکر شده و با توجه به اینکه در این بخش نامی از هنرهای نمایشی به میان نیامده است البد باید آن را در میان نقطهچینها جستوجو کرد.

البته در برنامه صالحی یک بار نام هنرهای نمایشی آمده و آن هم در بخش نگاهی به رویکردها و دستاوردهای وزارت فرهنگ در دولت یازدهم است که نوشته شده: «این وزارتخانه وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر حوزههای قرآن و عترت، فعالیتهای فرهنگی و هنری مساجد، کتاب، چاپ و چاپخانهها، کتابخانههای عمومی، فیلم و سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، مطبوعات، تبلیغات، وقف، امور خیریه، حــج و زیارت، روابط فرهنگی بینالمللی، رسانههای دیجیتال و بازیهای رایانهای، توسعه مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری و آموزشهای رســمی و غیررسمی فرهنگی، هنری و رسانهای را برعهده دارد.»

در بخــش دیگری از این برنامه آمار وضعیت منابع و اهم شاخصهای عملکردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال 90 تا 95 در جدولی ذکر شده است. در این جدول به تعداد سالنهای سینما، ظرفیت سالنهای سینما، عناوین فیلمهای سینمای تولید و اکران شده، اشاره شده اما باز هم خبری از تئاتر، آمار و ارقام مربوط به آن نیست.

براساس این جدول تعداد سالنهای سینما در سال 09، 5۴3 مورد بوده که در سال 95 به 52۴ سالن افزایش یافته است. تعداد فیلمهای سینمایی تولید شده در سال 90 هم، ۷9 مورد بوده که در سال 95 به 62 مورد رسیده است. فیلمهای اکران شــده هم در سال ‪3۷ 09،‬ مورد بودند که در سال 95 به 101 فیلم رسیده است.

در بخش پایانی این برنامه آمده است، «انتظار میرود با اجرای این برنامهها نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نظام سیاستگذاری و راهبردی فعالیتهای فرهنگی و هنری کشــور ارتقا یافته و با حمایتهای دولت و مجلس شورای اسالمی و مشارکت اصحاب فرهنگ و هنر پیامدهایی همچون افزایش سرمایهگذاری، تولید و مصرف آثار، کاالها و خدمات فرهنگی، اقبال به تولیــد و مصرف آثار و خدمات فرهنگی متناسب با هویت و سبک زندگی اسالمی-ایرانی و جلوگیری از گسترش شکافهای اجتماعی، رونق گفتوگوی همگانی، مستمر و سازنده برای اعتالی اندیشه، فرهنگ و هنر و حل و فصل مشکالت این حوزهها، مشارکت فعال بخشخصوصی در سیاســتگذاری فعالیتهای فرهنگی، شفافیت، سالمت و عدالت در توزیع یارانههای بخش فرهنگ، هنر و رســانه و حضور موثر در مبادالت فرهنگی جهان اســالم و افزایش سهم در بازارهای فرهنگی منطقهای و بینالمللی در افق سال 1۴00 دست یافت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.