استقبال صنف نشر از موضع محمدعلی نجفی

Jahan e-Sanat - - News - فرهنگ

«اگر شهرداری میخواهد کتاب چاپ کند، چرا به ناشــران بخشخصوصی نمیدهــد؟ چه نیازی دارد که با رانت امکانات شــهرداری انتشــارات، کتابفروشــی و شــهرکتاب راه بینــدازد و بخشخصوصی که با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشتهاند را تحت فشار گذاشته و به ورشکستگی بکشاند.» محمدعلی نجفی در نشست تشریح برنامههای خود برای تصدی پست شهرداری تهران در بخشی از سخنانش گریزی به فعالیتهای شــهرداری در حوزه کتاب و نشر زد و اینها را گفت. حرفهایی که با استقبال اهالی نشر روبهرو شده و بسیاری از جمله رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران معتقدند او مواضع درستی را در پیش گرفته است و میگوید: «آقای نجفی درمورد فعالیتهای شهرداری در این حوزه روی نکات درستی تاکید داشتهاند.»

محمود آموزگار (رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشــان تهران) در واکنش به سخنان شهردار پیشنهادی برای تهران، در گفتوگو با ایلنا گفــت: «این مواضع به نظرم مواضع درستی است و به طور کلی اگر سیاستهای دولــت و نظام در اصل ۴۴ را دنبال میکند یعنی سپردن امور به بخشخصوصی. طبیعی هم هست که دستگاههای دولتی و عمومی که مسلما از امکانات و امتیازات ویژهای برخوردار هستند و بخشخصوصی به آنها دسترسی نــدارد؛ نباید از ابزار خــود در فعالیتهایی اســتفاده کنند کــه بخشخصوصی در آن حوزه مشغول است. در غیر این صورت یک رقابــت نابرابر به وجــود میآید و در نتیجه بحث واســپاریها به بخشخصوصی را هم باید منتفی شده دانست.»

او مشــخصا درباره نوع فعالیت باغ کتاب بیان کرد: «آقای نجفی درمورد مشــخص فعالیتهای شــهرداری در حوزه روی نکات درستی انگشت گذاشتهاند. نهادها و ارگانهای عمومی وظیفه دارند زیرساختهای الزم را برای فعالیتهای فرهنگی آماده کنند و برای بهرهبرداری آنها را در اختیار بخشخصوصی قــرار بدهد و در عین حــال در واگذاری به بخشخصوصــی نباید انحصــار ایجاد کند. ممکن است بگویند شهرکتابها یا باغ کتاب به بخشخصوصی واگذار شــده و دیگر این انتقاد جایی نــدارد اما معتقدم باید موضوع دیگری را به این ماجرا اضافه کرد آن هم اینکه ما به نحوی سیاستگذاری کنیم که مجموعه افراد حوزه مذکور منتفع بشوند. مثال به طور مشخص در مورد باغ کتاب ما صحبتهای آقای اشعری را داریم که سالها در پروژه باغ کتاب مسوولیت برعهده داشته و گفتوگوها و مذاکرات با بخشهای مختلف حوزه برای اینکه درباره چگونگی بهرهبرداری از باغ کتاب تصمیمگیری شود را دنبال میکرد تا منفعت پروژه به تمام جامعه بازگردد.»

کارایی فروشگاهی که در گینس ثبت شده چیست؟

آموزگار ادامه داد: «یک فروشگاه 51هزار متــری که میگوینــد در گینس هم ثبت شــده آیا واقعا متناسب با ظرفیت تقاضای کتــاب افزایش پیدا کرده اســت؟ آیا اصوال تقاضــا فقط در تهــران افزایش پیدا کرده؟ آیا در شهرســتانها و دیگر استانها چنین تقاضاهایی نیست؟ اینها پرسشهایی است که یافتن پاســخ دقیق بــرای آنها میتواند در سیاســتگذاری درست و خدمت به نشر کمک کند.»

رییس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان همچنیــن با اشــاره بــه مشــکالتی که کتابفروشیها با آن مواجه هستند، یادآور شد: «صنف نشر به ویژه در حوزه کتابفروشیها مشکالت و مسائل زیادی دارد. اگر دقت کنید میبینید که در فضای مجازی کتابفروشیهای شهرســتانی با چه رغبتی از این طرحهای فصلی فروش کتاب صحبت میکنند و چگونه یک یارانه مختصر از مجموعه یارانههای نشر توانسته این کتابفروشیها را به ادامه راه و بقا در صحنه امیدوار کند.

پرداختهایی که کتابفروشــیها باید به موسســات پخش انجام بدهند، وعده است و دریافتیشــان از مشتری و خریدار کتاب نقــد. این پولهای نقد هــم صرف دخل و خرج و مصرف روزانهشــان میشــوند و در موعد سررســید برای پرداخت تعهداتشان دچار کســری بودجه و نقدینگی میشوند. اینگونه است که مدام تعهدات مالی بیشتری را میپذیرند و به یکباره با وضعیتی روبهرو میشوند که حتی تمام داراییهاشان کفاف پرداخت تعهداتشان را نمیکند. این وضعیت دشوار مالی و اقتصادی کتابفروشیهای ماست و در چنین وضعیتی یک نهاد عمومی نباید بــه اتکای بودجه عمومــی وارد گود رقابت با کتابفروشــیهای مستقل شــود. رویکرد و موضعگیــری آقــای نجفــی در رابطه با فعالیتهای شهرداری در حوزه کتاب و نشر در همین راستاست».

او در پاســخ به این پرســش که یکی از وظایف شهرداری فعالیتهای فرهنگی و مثال کمک به افزایش ویترین کتاب در شهر است، در این صورت نحوه صحیح ورود شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی به حوزه کتاب و نشر چیست، گفت: «ویترین کتاب مستلزم افزایش تقاضا برای خرید کتاب و کتابخوانی است. یعنی در وهله اول باید بکوشیم تا تقاضا برای کتاب و کتابخوانی را افرایش بدهیم و شــهروندان و هموطنان ما پی ببرند که به کتاب و مطالعه نیاز دارند.

وقتی به این نقطه رســیدیم باید برای ایجاد دسترســی به کتاب، کتابفروشــی و کتابخانههــای عمومی را برای شــهروندان مهیا کنیم کــه از وظایف دولت و نهادهای عمومی مثل شهرداری به شمار میرود. اساسا ایجاد دسترســی به کتاب برای شهروندان محدود به راهاندازی کتابفروشی زنجیرهای و ویترینهای دیگر نیست و باید به توسعه و تجهیز کتابخانههای عمومی هم فکر کرد. در همهجای دنیا کتابخانههای عمومی نقش پررنگی در رفع نیازهای شهروندان به کتاب دارند. بودجه نهاد کتابخانههای عمومی ما این امکان را به این نهاد نمیدهد که دستش برای تجهیز کتابخانهها و به روز کردن منابع آنها باز باشد. کتابخانهها با روزآمد بودن میتوانند نقش اساسی در رفع نیازهای مطالعاتی جامعه ایفا کنند.»

این فعال نشــر تاکید کرد: «فکر میکنم شــهرداریها با توجه به نمونه فعالیتهایی که در جاهــای مختلف انجام شــده مثل بازارچههای کتاب در شــهرهای کوچک و میتواننــد در چنین اتفاقهایی مشــارکت داشته باشند. در زمان آقای قالیباف مذاکرات مفیدی در معاونت فرهنگی شــهرداری با آقای ایازی آغاز شــد و قــرار بود در اطراف دانشگاههای بزرگ مثل شهید بهشتی، علم و صنعت، شریف ...و زمین توسط شهرداری اختصاص دهند و با همکاری شــرکتهای شــهرداری در امور عمرانی و سرمایهگذاری اعضای صنف مبادرت به تاسیس مجتمعهای کتابفروشــی شود اما متاســفانه این پروژه متوقف شد. فکر میکنم چنین برنامههایی از ســوی شــهرداری اصولیتر و درستتر خواهد بود.»

ارگانهای دولتی رقیب بخشخصوصی نشوند

محمدرضــا توکلصدیــق، نایب رییس اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران نیز با اشــاره به اینکه دولــت و نهادهای عمومی هیچیــک نباید تصدیگــری کنند، گفت: «این نگرش درســت است. وظیفه دولت و نهادهای عمومی تنها سیاستگذاری، حمایت و نظارت و تقویت بخشهای دیگر است. اگر قرار باشد نهادهای عمومی یا دولت خودش مجری باشــد از وظایف و مســوولیتهای اصلی خود دور میشــوند. واگذاری امور به بخشخصوصی باعث تقویت آن حوزه میشود و افراد جامعه هم در فعالیتهای مربوط به آن سرمایهگذاری میکنند. به نظر این نگرش نه فقط در مورد شــهرداری بلکه در مورد همه نهادهای دولتی و عمومی و حتی وزارتخانهها هم میتواند و باید لحاظ شــود. هر ارگان و نهادی که از بودجههای عمومی اســتفاده میکند نباید رقیب بخشخصوصی باشد بلکه باید حامی حوزه مذکور باشد.»

قابل ذکر اســت که نجفی درباره روزنامه «همشهری» ارگان رســمی شهرداری هم اظهار نظرهایی داشته است. او همشهری را روزنامه سیاسی در اختیار شهرداری دانست و گفت: «چه ضرورتی دارد شــهرداری یک روزنامه سیاسی داشته باشد؟ در کجای دنیا این را میبینید. البته این به آن معنا نیست که همین فردا همشهری را تعطیل کنیم. اتفاقا اگر دنبال کار سیاسی بودیم مثل برخیها، این روزنامه ابزار خوبی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.