خانه‌«ابتهاج»‌در‌مراحل‌آخر‌ثبت‌ملی

Jahan e-Sanat - - News -

«پرونده ثبت ملی خانه ابتهاج در استان گیالن، تحویل شورای ثبت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شده و کارشناسان در حال فراهم کردن زمینه ثبت ملی این خانه با ارزش هستند.»

به گزارش ایســنا، ۷2 خردادماه با انتشــار یک خبر از ســوی تعدادی از همشهریهای«هوشنگابتهاج»دررشتکهاحتمالتخریبخانهاینغزلسرای پیشکسوت را مطرح میکردند، زنگ خطر نسبت به ثبت ملی نبودن این بنا فکرها را به این سمت برد که آن میتواند در معرض تخریب ناگهانی قرار گیرد.

این در حالی است که در آن شرایط میراث فرهنگی استان گیالن معتقد بود نخست باید تعلق این بنا به خانواده ابتهاج تایید شود. حتی شهرداری رشت اعالم کرد ما زیاد راهکار قانونی قاطعی نداریم مگر اینکه مراجع میراث فرهنگی اعالم کنند این ملک واجد ارزشهای تاریخی و فرهنگی است.

اما باالخره مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گیالن از گذرانــدن مراحل آخر ثبت خانه تاریخی «ابتهاج» در بافت تاریخی گیالن خبر داد.

رضا علیزاده اعالم کرد: پرونده ثبت ملی خانه «ابتهاج» تحویل شورای ثبت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری شده است و کارشناسان در حال فراهم کردن زمینه ثبت ملی این خانه باارزش هستند.

او با بیان اینکه همه مدارک و مستندات موجود برای بررسی در اختیار شورای ثبت قرار گرفته است، افزود: روز شنبه 20 مرداد، نیز یکی ار کارشناسان معاونت میراثفرهنگی سازمان میراث فرهنگی برای بررسی چند مورد بنای ثبتی و خانه «ابتهاج» به استان گیالن میآید.

او درباره تصمیمی که پیش از این مطرح میشد مالک بنا برای خانه ابتهاج گرفته است، نیز توضیح داد: ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گیالن با مالک بنا و شهرداری منطقه صحبت کرده و همه مجموعه نسبت به هر نوع دســتاندازی و اتفاقی درباره این بنای تاریخی حساس شدهاند. در واقع میدانند که کوچکترین دستاندازی و مداخله به بنای تاریخی «ابتهاج» پیگیری حقوقی میشود.

از سوی دیگر پیش از این در 30 خرداد، علیزاده به برگزاری جلسهای در روز 29 خرداد و با حضور جمعی از صاحبنظران و دانشگاهیان و کارشناسان تخصصی درباره خانه تاریخی ابتهاج در رشت برگزار شده، اشاره کرده و توضیح داده بود؛ «در این جلسه نحوه چگونگی ثبت این خانه تا رسیدن به جمعبندی، بررسی و تقسیم کار در این زمینه انجام شد. در آن جلسه یک تیم نیز مشخص شد تا کار پیمایشی در منطقه انجام دهد، گفتوگو با معتمدان محلی و منطقهای انجام شود تا بتوانیم براساس روایتهای تاریخی و شفاهی موجود در منطقه آنها را نیز مستندکرده و به اطالعات پرونده ثبتی خانه ابتهاج اضافه کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشــگری استان گیالن در آن زمان، درباره کاربری که میتوان پس از رسیدن به نتیجه مثبت درباره این خانه در نظر گرفت، نیز گفت: در جلســه 29( خرداد) تالش کردیم ملک را در کمیسیون ماده 5 به سمت کاربری فرهنگی سوق دهیم تا مصوبه بگیریم و در عین حال بتوانیم یک مجموعه یا موزهای تحت عنوان «استاد ابتهاج» داشته باشیم. این موزه یا مجموعه فرهنگی به جریانسازی در حوزه ادبیات در استان گیالن کمک میکند، تا فضایی را در این زمینه فراهم کنیم، درواقع قصد داریم موضوعات فرهنگی را با غنای بیشتری از طریق این موقعیت در رشت داشته باشیم.

او ادامه داد: ما به مالک امروز این خانه کاری نداریم، براساس شواهدی که از معتمدان محلی و ســازمان ثبت و اسناد که کلیه نقل و انتقاالت ملکی در آنجا ثبت میشود، کارهایمان را انجام میدهیم، در عین حال نگاهمان تعاملی است، به همین دلیل قرار است شهرداری منطقه مالک را توجیه کند تا مشکلی پیش نیاید.

خانه تاریخی ابتهاج بیش از 50 سال قدمت دارد اما عالوه بر اینکه این خانه در محله تاریخی استادســرای شهر رشت در نزدیکی خانه گلچین گیالنی و خانه میرزاکوچکخان قرار دارد، هوشــنگ ابتهاج (سایه) نخستین شعرش را آنجا سروده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.