8

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- کنسرت «آواز پارسی» حافظ ناظری و استاد شهرام ناظری شهریورماه امسال برای سومینبار تمدید میشود.

از نکات پروژه جدید «آواز پارســی» میتوان به اولین اجرای حافظ ناظری به تنهاییوبدونهمراهیپدرشدرقسمت اول برنامه اشاره کرد. در قسمتهای دیگر این کنسرت، داستان «ضحاک» توسط پدر و پســر بهنوعی متفاوت و با لحنی حماسی به اجرا درمیآید.

کنسرت «آواز پارســی» ناظریها، براساس آهنگسازی روی اشعار شاهنامه، با هدف حفظ آواز ایرانی به دور از الحان عربی اجرا میشود.

در اجرای «آواز پارســی» بهمدت چهار شــب در تاالر وزارت کشور، متاسفانه با وجود هماهنگیهای الزم، مراسم امضای آلبوم «ناگفته» به دالیل نامشخصی کنسل شد و طرفداران از این نظر اظهار ناراحتی کردند. به همین دلیل با وجود تمام سختیها، ناظریها برای کم شدن اعتراضها، محل برگزاری کنسرت را از سالن وزارت کشور به کاخ نیاوران تغییر دادند و برای اجراهای تمدیدی این کنسرت، برنامه ویژهای برای مراسم امضا و دیدار با مخاطبان بعد از تمام شدن اجرا در نظر گرفتهاند.

سومین تمدید کنسرت «آواز پارسی» حافظ ناظری و استاد شهرام ناظری نهم و دهم شــهریورماه در کاخ نیاوران تهران برگزار خواهد شد. عالقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به آدرس اینترنتی .www.tik8 com مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.