اجرایی شدن پرداخت موبایلی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیــر ارتباطات از هماهنگی با بانک مرکزی و صدور دستور این بانک به تمام بانکها بــرای اجرای پروژه پرداخــت پول خرد موبایل خبر داد.

نصراهلل جهانگرد با اعالم این خبر گفت: برای تراکنش روی تلفن همراه با بانک مرکزی به توافق رسیدهایم تا برای ســهولت بیشتر مردم بتوان امکان نقل و انتقال پول خرد برای خریدهای زیر 10 هزار تومان نیز از طریق شــبکه بانکی روی موبایل فراهم شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از 0۵ درصد پرداختهای خرد زیر 10 هزار تومان است، افزود: بر این اساس شرایطی در حال فراهم شدن است که کاربران بتوانند این پرداختها را نیز از طریق گوشــیهای موبایل خود و بدون اتصال لحظهای به سیستم بانکی کشور انجام دهند. به این ترتیب قرار است یک حساب بانکی از سوی هر کاربر احراز شود تا پس از پرداختهای خرد انجامشده از سوی کاربر، گزارش کلی به سیستم بانکی ارائه شده و از حساب کاربر این مبلغ تجمیع شده، کسر شود.

جهانگرد گفت: این ســرویس در راســتای اجرای موبایلبانکینگ در کشور و تسهیل خرید و فروش اینترنتی و پرداخت پول خرد از طریق موبایل صورت میگیرد و قرار است حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شــهریورماه این پروژه برای مردم اجرایی شود.

مسوولیتمحتوادرشبکههایاجتماعی با تولیدکننده آن است

معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشــاره به مصوبه اخیر شــورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی شبکههای اجتماعی گفت: از آنجا که در این محیط، برخی عرضهکنندگان کسبوکار وجود دارند، در مصوبه اخیر شورا، پلتفرمی دیده شده است که مســوولیت کاربر و مشتری را از نظــر حقوقی و قضایی در حــوزه تامین محتوا جدا میکند.

وی اظهار داشت: مطابق این مصوبه، مسوولیت تولیدمحتوابرعهدهدارندهشبکهاجتماعینیست و مساله بر عهده خود تولیدکننده است.

معاون وزیــر ارتباطات همچنیــن از احراز هویت به کســبوکارهای اینترنتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، فعالیت کسبوکارها ضابطهمند شــده و خرید و فــروش غیرمجاز صورت نمیگیرد.

جهانگرد از ارائه گــزارش ارزیابی وبگاههای دولتی به شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات و رییس آن که معاون اول رییسجمهور اســت، خبر داد و افزود: این گزارش آماده ارائه به دکتر جهانگیری است و ما در آن پیشرفت و فعالیت دستگاهها را برای داشتن وبگاههای ارائه خدمات اعالم کردهایم.

رییس ســازمان فناوری اطالعــات ایران با اشــاره به نقش موثر محمدجواد آذریجهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توسعه دولت الکترونیک و عملیاتی شــدن شبکه ملی اطالعــات و تحقق برنامههای مــد نظر در این بخش گفت: کارنامه وزارت ارتباطات در شبکه ملی که همراستا با تکالیف و زمانبندی مد نظر انجام شده است، محصول مشارکت همه فعاالن وزارت ارتباطات به ویژه مهندس جهرمی است و امروز که ایشان از سوی رییسجمهور به عنوان

باید از ایشان حمایت شود. رفع مشکل کسبوکارهای مالی معاون وزیر ارتباطات همچنین از حل مشکل کسبوکارهای مالی نوپا (فینتک) با هماهنگی بانک مرکزی خبری داد و گفت: با اجرای پروژه پرداخت موبایل، فعالیت این شرکتهای مالی نیز به عنوان شرکتهای ثالث در خرید و فروشهای اینترنتی با تعریف ضوابط مشخصی از فعالیت، شکل قانونی به خود میگیرد.

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران انتقال دیتا با سرعت و کیفیت مناسب را از جمله حقوق ابتدایی مردم و کسبوکارها در کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، شبکه ملی اطالعات، دولت الکترونیک، بهبود فضای کسبوکارها و توانمندسازی استارتآپها و در نهایت صیانت از حقوق مردم طی چهار ســال اخیر تعریف و اجرایی شده است.

وی با اشــاره به اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک و دولت موبایل گفت: با برطرف شــدن مقدمات فنی و حقوقی به زودی نسخه موبایلی دولت الکترونیک با ارائه حدود۲۳ خدمت به مردم فعال میشود.

جهانگرد از مصوبه دولت برای نظاممند کردن پرداختالکترونیکمطابقبانظاماستعالماتمالی دولت خبر داد و گفت: بر مبنای این مصوبه، اسناد پرداختهای الکترونیکی در نظام مالی کشور به گــردش درمیآید و مصوباتی بــرای اجرای آن صورت گرفته که امیدواریم تا آخر امسال بخش اعظمی از پرداختهای خدمات الکترونیک روی موبایل قابل انتقال باشد. وعده افزایش سرعت اینترنت جهانگرد با اشــاره به شاخصهای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به واسطه ایجاد شبکه ملی اطالعات در کشور گفت: هماکنون 0۴ میلیون دسترســی به موبایل باند پهن و ۲1 میلیون دسترســی به اینترنت ثابت باند پهن به ثبت رسیده است و برآورد میشود که با افزایش میزان دسترسی از طریق فیبر نوری، شاهد رشد شتابان شبکه دسترسی پرسرعت، در این حوزه باشیم.

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران ادامه داد: برآورد شده بود که تا پایان برنامه پنجم به سرعت دوتاچهارمگابیتبرسیمکههماکنوناینسرعت به بیش از 10 مگابیت رسیده است. همچنین در برنامه ششم پیشبینی سرعت 0۲ مگابیت در ثانیه را داریم که با توجه به رشد سرعت دسترسی ازطریقشبکههایموبایل،پیشبینیمیکنیمبه راحتی ارتباط001 مگابیت برای مبادالت ترافیک دیتا تا پایان برنامه ششم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هماکنون 1۲00 شهر تحت پوشششبکهارتباطیکشورقرارداردوپیشبینی میکنیم تا پایان ســال تمامی شهرها به نسل چهارم موبایل مجهز شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.