اجبار فروشگاههای اینترنتی برای دریافت نماد الکترونیک

Jahan e-Sanat - - News -

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آییننامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشــگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابالغ وزیر صنعت، این شــرایط از شهریور ماه برای متقاضیاناعمالمیشود.

فرانک اسکویی، از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسبوکارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آییننامه، کسبوکارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت میکنند، میتوانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از شهریور ماه با ابالغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که میخواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال میشود.

وی با تاکید براینکه مطابق با آییننامه ماده ۷۸ قانون نظام صنفی،کسانیکهبخواهندفعالیتصنفیداشتهباشندومشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند. دریافت نماد مستلزم ارائه پروانه کسب معاونمرکزتوسعهتجارتالکترونیکیوزارتصنعتومعدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی راهاندازی شــود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هماکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسبوکارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطالعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.

اســکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانهای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۲1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، سازمان نظام صنفی رایانهای به منظور نظمبخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانهای مجاز، توســط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۲۳ آییننامه اجرایی مواد (۲) و )1۷( قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانهای (اعم از سختافزار، نرمافزار و شبکههای اطالعرسانی) انجام میدهد.

وی گفت: فقط کسانی که در این حوزههای خاص فعالیت میکنند عضو سازمان نظام صنفی رایانهای محسوب میشوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، میتوانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنالین پوشاک ارائه میکند در هیچ یک از دستهخدماتمربوطبهسازماننظامصنفیرایانهقرارنمیگیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمیشود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده میکنند ولی آنچه مهم است کاال و خدمتی است که در نهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظامهای خاص خود میشوند. ارسال اطالعات متقاضیان به وزارت ارشاد اســکویی با تاکید بر اینکه اطالعــات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف و از آنجا به اتاقهای اصناف ارســال میشــود و نیازی به ارسال مجدد اطالعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کســبوکار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگیهایی با وزارت ارشاد انجام شده تا درصورت درخواســت متقاضی، اطالعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشــاد و فرهنگ اسالمی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانها نیز در دست انجام است.

وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کســب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشــتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکالتی که کسبوکارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آنروبهروهستند،همینموضوعاستچراکهدیدگاهفعلیبرای این نوع فعالیتها، مشابه دیدگاههای سنتی است.

ورود هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد به مساله کسبوکارهایاینترنتی

اسکویی خاطرنشــان کرد: این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کســب به این کســبوکارها، تفاوتهایی قائل شــوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد فرستادهایم که یکسری از این کسبوکارها را به عنوان کسبوکارهای نوپا تلقیکنیم.

معاون مرکز توســعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسبوکارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیــه و صنف مربوط به خود هســتند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانهای محسوب میشود، گفت: نباید فعالیت کســبوکارهای کوچک و نوپا را با این کسبوکارها یکسان تلقیکرد.

وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کســبوکارهای کوچک و نوپای فعــال در فضای مجازی را مشخصوآنهاراازاینقواعدپیچیدهمستثنیکندچراکهمشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسبوکارهای الکترونیکی نوپا بسیار باالست و بسیاری از افراد خصوصا جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راهاندازی میکنند و در این راه نباید متحمل هزینههای سنگینی شوند.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: از هیات مقرراتزدایی خواسته شده درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوزها را برایکسبوکارهایاینترنتینوپابرداریمامادرحالحاضرتمامی کسبوکارهایصنفیبرایدریافتنماداعتمادالکترونیکیباید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.