9

Jahan e-Sanat - - News -

تاســیس مرکــز توانمندســازی کسبوکارهای نوپا در ۰۳ استان

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بهبود فضای کســبوکار، از تاســیس مرکز توانمندسازی اســتارتآپها در 0۳ اســتان و بــر پایه ایجاد فرصت شــغلی و تســهیلگری فضا برای این فعالیتها خبر داد.

وی گفت: ایجاد فرصتهای شغلی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور استخدامی و معاونت علمی برای کسبوکارهای نوپا در دستور کار قرار دارد و مطابق با برنامه مصوب برای سال ‪0۳1 ۶۹،‬ هزار فرصت شغلی ترکیبی و نیز۶۹ هزار فرصت شغلی مستقیم به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

مهر- وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته بررسی مجدد مصوبه فروش اینترنت نامحدود و توقف فروش اینترنت حجمی خبر داد.

محمود واعظی در مورد توقف اجرای مصوبه اینترنت نامحدود که اول مردادماه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده بود، گفت: تصمیمی که در این مصوبه گرفته شد به نفع کاربران بود و میخواستیم با توقف فروش اینترنت حجمی، اینترنت را با قیمت بهتری به کاربران ارائه کنیم اما انعکاس این خبر طوری بود که کاربران فکر کردند این مصوبه به ضررشان است.وی با بیان اینکه کاربران تا پیش از این برای خرید حجم اینترنت به صورت خردخرد پول پرداخت میکردند ادامه داد: به همین علت متوجه نمیشدند که در ماه هزینه زیادی جهت خرید حجم اینترنت پرداخت میکردند. برای مثال کاربر در ابتدا یک بسته اینترنت را به صورت ماهانه هفت هزار تومان خریداری میکرد که این حجم ظرف 10 روز به اتمام میرسید و به همین دلیل کاربر مجبور بود تا پایان ماه چند بار دیگر حجم اینترنت خریداری کند که در نهایت هزینهای حدود ۵۲ هزار تومان پرداخت میکرد اما به نظرش میرسید که یک بسته اینترنتی هشت هزار تومانی خریده است.وزیر ارتباطات تصریح کرد: ما در مصوبه اینترنت نامحدود شرایطی را فراهم کردهایم که کاربر با پرداخت 10 هزار تومان شش گیگابایت اینترنت داخلی و سه گیگابایت اینترنت بینالملل مصرف کند اما به نظرش این قیمت باال بود.واعظی در پاسخ به این سوال که تحلیلها نشان میدهد این مصوبه افزایش قیمت بیش از 0۵ درصدی را برای اینترنت بینالملل کاربران به همراه خواهد داشت تاکید کرد: خیر این موضوع اصال درست نیست و ما در مصوبه اول مردادماه از هر لحاظ قیمت را برای کاربران کاهش دادیم. وی گفت: با وجود اینکه این مصوبه از هر لحاظ به نفع کاربران بود اما به دلیل فضایی که ایجاد شد و انعکاس خبر که برخی فکر کردند به ضررشان است، دستور توقف اجرای آن را دادند.وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بر این اساس کمیتهای تشکیل شد تا این مصوبه را مجددا بررسی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.