کشمکش بر سر پهنای باند اینترنت

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فناوری- چنــدی پیش ارائه خدمات کارت ملی هوشمند با اختالل مواجه شده بود و دفاتر خدمات الکترونیک قادر به صدور کارت ملی هوشمند نبودند. از این رو سازمان فناوری اطالعات در جریان اختالل سراسری سرویس کارت هوشمندملی،دفاترپیشخوانرابابتکمکاریوعدمپیشبینی زیرساخت متناسب با نیازشان مقصر دانست. از طرفی دفاتر پیشخوان میگویند بعد از انتشار خبر درخواستشان اجابت و مشــکل رفع شده است. درخواستی که این دفاتر داشتند افزایش پهنای باند بود.

در پی انتشار خبری با عنوان «اختالل سراسری سرویس کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت»، سازمان فناوری اطالعات توضیحاتی را درباره این خبر ارائه کرده است.

در توضیحات سازمان فناوری اطالعات آمده: بدون شک ســازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان نهاد مسوول برای توســعه و ترویج خدمات الکترونیکــی و دولت الکترونیکی تاکنون تمام همت خود را برای فراهم آوردن زیرساختهای مناسب در جهت ارائه سرویسهای برخط از سوی دستگاهها و نهادهای مختلف به کار بســته و در همین راســتا بارها از دستگاهها و نهادهای مختلف خواسته تا نیاز خود را براساس سرویسهایی که به مردم ارائه میدهند، اعالم و طی مراحل قانونی برای تامین آن را در دستور کار خود قرار دهند که در همینراستانیزبرخیبخشهانظیرسازمانهدفمندییارانهها و سازمان سنجش و بسیاری دیگر از دستگاهها اقدامهای الزم را عملیاتی و با تامین زیرساختهای موردنیاز خود، سرویس بدون مشکلی را به مخاطبان خود ارائه کردهاند.

اما متاســفانه برخی از مدیران مجموعه دفاتر پیشخوان سراسر کشــور با وجود پیگیریهای به عمل آمده از سوی مسووالن و کارشناســان سازمان فناوری اطالعات ایران، به بهانه این که زیرســاختهای موجود کفایت سرویسدهی ایشان را میکند، از طی مراحل قانونی در این حوزه خودداری کردنــد و امروز که تعداد مراجعات این دفاتر افزایش یافته و زیرساختهای ناکافی آنها پاسخگوی تعداد تقاضاها نیست و به منظور یافتن مقصر در جهت کمکاری خود نه به صورت علنی که در قالب یک مقام آگاه اقدام به فرافکنی کردند.

با توجه به توسعه دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی، در همین جا یک بار دیگر از همه مسووالن بخشهای مختلف کشور تقاضا میکنیم تا پیش از بحرانی شدن و کمکاری در سرویسدهی به مردم، اقدام به تامین زیرساختهای موردنیاز خود کنند و سازمان فناوری اطالعات ایران نیز، در چارچوب وظایف قانونی خود همکاری الزم را در تامین زیرســاختها انجام خواهد داد.

پس از این توضیحات، فارس برای روشن شدن موضوع، جریان اختالل در سرویس کارت هوشمند ملی و توضیحات سازمان فناوری اطالعات درباره مقصر بودن دفاتر پیشخوان را از کانون دفاتر پیشخوان دولت پیگیری کرد.

علیفالححقیقی،رییسکانوندفاترپیشخواندولتاظهار داشت: سرویس کارت هوشمند به دلیل محدودیت پهنای باند از حدود سه روز پیش تاکنون دارای اختالل بود که این اختالل باعث نارضایتی مردم شده بود و سازمان ثبت احوال نیز دفاتر پیشــخوان را بابت این اختالل مقصر میدانست. وی گفت: دفاتر پیشخوان تقاضای 100 مگ پهنای باند شناور از سازمان فناوری اطالعات ایران داشتند که در چند روز اخیر رایزنیهای ما با سازمان فناوری اطالعات برای در اختیار گرفتن پهنای باند بیشتربهمنظوررفعاختاللسرویسبهنتیجهنرسیدکهپساز انتشار خبر اختالل ظرفیت مورد تقاضا از سوی سازمان فناوری اطالعات تخصیص یافت و هماکنون با رفع اختالل سرویس کارت هوشمند ملی به متقاضیان ارائه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.