ارائه اینترنت بدون فیلتر به رسانهها و دانشگاهها

Jahan e-Sanat - - News -

دبیر شــورای عالی فضای مجازی از ارسال نامهای به دادستانی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به رسانهها و دانشگاههای بزرگ خبر داد.

ابوالحسن فیروزآبادی اظهار کرد: به دنبال مکاتباتی که برخی رسانهها برای داشتن اینترنت بدون پاالیش یا فیلتر با ما داشتند و همچنین درخواست برخی روسای دانشگاههای بزرگ کشور، ما هم مکاتبهای با دادستانی کل کشور در این زمینه داشتیم و صحبتهایی در کمیسیون عالی امنیت ملی در مرکــز ملــی فضای مجازی در این باره انجام شــد و در مجموع به این نتیجه رسیدیم که باید اینترنت مناسبتر و بدون فیلتر در اختیار رسانهها و دانشگاههای بزرگ قرار گیرد.

وی اظهار کرد: امیدواریم دادســتان کل کشــور به عنوان رییس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، ســازوکاری را برای تسهیل و تایید این موضوع در نظر بگیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره محمدجواد آذریجهرمی به عنوان گزینه پیشــنهادی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، بیان کرد: ایشــان فردی شناختهشده در حوزهICT کشور است و سابقه خوبی هم در این حوزه دارد.

فیروزآبادی ادامه داد: ارزیابیها از تصدیگریهایی که ایشان در حوزه وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشت، مثبت است و امیدواریم همانطور که تاکنون منشأ اثر خوبی در حوزه مخابرات کشور بود، در صورت تایید مجلس شورای اسالمی هم بتواند در وزارت ارتباطات موفق عمل کند.

وی افزود: به نظر من مواردی که بعضا درباره ایشان و در جهت تخریب در فضای مجازی منتشر شده، حرفهایی است که بیشتر به درد افراد احساساتی میخورد. موضوعی که در اداره کشور و وزارتخانه تکنولوژیک ارتباطات و فناوری اطالعات که میتواند محور توسعه کشور باشد، باید خیلی جدیتر مطرح شود، بحث کارآمدی اســت. در همین راستا آقای جهرمی سابقه درخشان و خوبی دارد و در حوزه امنیتی هم ماموریتهای خود را به درستی انجام داده و قطعا باعث افتخار خواهد بود.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی همچنین در ارزیابی خود از عملکرد محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: ایشان در حوزه توســعه ارتباطات کارنامه بسیار خوبی دارد و در دوران تصدی آقای واعظی توسعه زیرساختهای کشــور و شاخصهای توسعه شبکه کشور، میزان دسترسی مردم و ضریب نفوذ شبکهای در جامعه به میزان بسیاری افزایش و بهبود یافته است.

او تاکید کرد: البته در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اقدامات انجامنشده بســیاری هم وجود دارد و کسی که وزیر میشود، باید بتواند در جریان محور توسعه شدن، نقش داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.