ذخیره ۰۰۳ هزار فیلم روی حافظه یک پتابایتی

Jahan e-Sanat - - News -

زومیت- شــرکت اینتل حافظه اس اس دی تازهای با ظرفیت یک پتابایت و به شکل خطکش عرضه کرد که قابل افزودن به رایانههای سرور هم هست.این حافظه نه تنها از نظر میزان ظرفیت ذخیرهسازی اطالعات، بلکه از نظر ظاهر و شکل طراحی نیز منحصر به فرد است و به همین علت به راحتی به رایانههای ســرور افزوده میشود.این حافظه مانند خطکش دراز و باریک اســت و لذا در قالب یک سختافزار مستقل قابلیت اضافه شدن به رایانههای سرور و نصب در کشوهای آنها را دارد. به عنوان مثال، اینحافظهبا Uسازگاریکاملدارد.حافظهیکپتابایتی این محصول ذخیرهسازی 00۳ هزار فیلم سینمایی با کیفیت اچ دی را روی آن ممکن میکند. مهمترین مزیت استفاده از این حافظه اساسدی روی رایانههای سرور کاهش قابل توجه فضایی است که این نوع رایانهها اشغال میکنند.اینتل از ارائه هرگونه اطالعات در مورد قیمت این محصول خودداری کرده و میگوید عرضه آنها را همراه با حافظههای اس اس دی ‪NAND Optane and‬ خود در آینده نزدیک آغاز میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.