اعالم زمان بهرهبرداری راهآهن تهران- همدان

Jahan e-Sanat - - News -

راه- معاون مسافری شرکت راهآهن با بیان اینکه «در حال انجام مطالعاتی برای دستیابی به سرعت سیر باال در راهآهن تهران- همدان هســتیم» گفت: طبق برآورد معاونت مســافری شرکت راهآهن، این خط تا دو ماه آینده به آمادگیهای الزم جهت بهرهبرداری نزدیک میشود.

میرحسن موسوی با اشــاره به وضعیت بهرهبرداری از راهآهن تهــران- همــدان اظهار داشــت: راهآهن همدان کــه با حضور رییسجمهور به شــبکه ریلی کشور متصل شــده است، بعد از برگزاری تشریفات نقل و انتقال از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل به شرکت راهآهن تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه قطارهای مســافری از دوم مردادماه به طور مرتب هفتهای دو مرتبه از همدان به مقصد مشهد و برعکس تردد دارند، افزود: حدود یک ماه قبل اولین قطار مسافری خط همدان به مقصد شهر مشهد راهاندازی شد و از همان روز بلیتها به صورت پیشفروش اینترنتی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

معاون مسافری شرکت راهآهن از بررسی میزان تقاضای سفر در مســیر راهآهن تهران- همدان خبــر داد و گفت: با توجه به پیشبینی سرعت سیر باال روی راهآهن همدان، شرکت راهآهن در حال انجام مطالعاتی برای دســتیابی به سرعت مطلوب برای سیر قطارهاست و طبق برآورد معاونت مسافری شرکت راهآهن، ایــن خط از دو ماه آینده به آمادگیهای الزم جهت بهرهبرداری نزدیک میشود.

موســوی در ادامه از حل مشکالت فنی قطار نخجوان-مشهد خبر داد و گفت: طی مذاکره مقرر شد طرف مقابل از زمان مذاکره ظرف ۰۴ روز مشــکالت مربوط به واگنها را حل کنند تا مجددا فعالیت این خط از سر گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.