سهم۸۴ درصدیپروازهایتاخیرداردرتیر۶۹

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- مطابق جدیدترین گزارش سازمان هواپیمایی در تیر ۶۹ مجموعا ۲۰۱۶ پرواز توســط ایرالینهای داخلی انجام شد. از این تعداد حدود ۸۴ درصد سهم پروازهای تاخیردار بود. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری هواپیمایی آسمان، ماهان، ایران ایر و آتا در تیرماه امسال بیشترین پروازها را انجام دادند. بر این اســاس آسمان 37۹ پرواز، ماهان ۹۹7 پرواز، ایرانایر ۱۲7 پرواز و آتا ایر ۱75 پرواز را در اولین ماه تابســتان ۶۹ انجام دادهاند.

در ادامه رویه ماه گذشته، این ماه هم آتاایر در تاخیرهای پروازی گوی سبقت را از سایر ایرالینها ربود. میزان پروازهای تاخیردار این شرکت ۱۶ درصد بود. آتا خردادماه با ۸۴ درصد در صدر فهرست ایرالینهای دارای بیشترین تاخیرهای پروازی قرار گرفته بود که در تیرماه 3۱ درصد بر آن افزوده است.

پس از این شرکت هواپیمایی نفت با ۰۶ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

هواپیمایی تابان در تیرماه ۰۲۴ پرواز انجام داد که از این تعداد ۲۴۲ پرواز معادل ۸5 درصد را با تاخیر انجام داده است.

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در تیرماه ۸۴3 پرواز معادل ۸۴ درصــد را بــا تاخیر انجام داده و ماهــان نیز ۶3 درصد پرواز تاخیردار داشته است.

شرکتهایی از جمله کیشایر، کاسپین، اترک، قشمایر و زاگرس تیرماه امسال در مقایسه با خردادماه ۶۹ بین ۰۱ تا 5۱ درصد پرواز تاخیردار بیشتری داشتهاند. در مجموع ایرالینهای فعال داخلی در تیرماه ۲۰۱۶ پرواز را انجام دادند که از این تعداد ۹3۹۲ پرواز معادل ۱/۸۴ درصد با تاخیر انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.