انجام 3 ماموریت حساس توسط بالگرد اورژانس هوایی

Jahan e-Sanat - - News -

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم از انجام سه ماموریت حساس توسط بالگرد اورژانس هوایی در روز چهاردهم مرداد خبر داد. علی دلپیشــه با اعالم این خبر عنوان کرد: در پرواز اول بالگرد اورژانس هوایی در ســاعت ۰3:۰۱ صبح جهت انتقال مصدوم تصادفی به ســمت بیمارســتان امام حسین(ع) شهرســتان مهران پرواز کرد و مصدوم را بعد از تحویل، به بیمارستان امام خمینی(ره) انتقال داد.

وی ادامه داد: پرواز دوم در ساعت 53:۱۱ در حالی که تیم اورژانس هوایی تازه از ماموریت برگشته بودند، به درخواست مرکز 5۱۱شهرستان درهشهر برای امدادرسانی به جوان 7۱ ساله موتورسوار که در اثر تصادف با خودرو پراید دچار صدمات متعدد شده بود، تیم اورژانس هوایی ایالم سریعا به محل اعزام و بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه مصدوم به بیمارستان امام خمینی(ره) ایالم منتقل شد. رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد: پرواز سوم بالگرد فوریت پزشکی استان در آخرین ماموریت خود در ساعت 5۴:3۱ نیز طی تماس از طرف بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) شهرستان آبدانان برای انتقال بیمار 57 ســاله ســکته قلبی که نیاز به اقدامات درمانی پیشــرفته در مرکز مجهزتر بود، به سمت شهرستان آبدانان پرواز کرد و بیمار به بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) ایالم انتقال داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.