نوسانات برق در الشتر برطرف شد

Jahan e-Sanat - - News -

خرید شش دستگاه سکسیونر، 5۱ دستگاه پست برق با ترانس کاهنده و احداث سه کیلومتر خط فشار متوسط برای تامین برق ۰۰۲ خانوار مشــترک برق در شهرســتان الشــتر از جمله اقداماتی بود که از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اعالم این مطلب گفت: این شرکت با بررسی و بازدید از وضعیت شبکههای برق شهرســتان الشتر، برنامهریزی مطالعاتی و کارشناسانه برای تقویت و تحویل انرژی پایدار و مطمئن انجام داده است. شــرکت به منظور جلوگیری از نوســانات و رفع ضعف ولتاژ در مناطقی از این شهرستان اقدام به تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز شبکهها کرد.

فریدون خودنیا افزود: پارامترهای فراوانی برای جلب حداکثری رضایت مشترکان در نظر گرفتیم که تامین برق پایدار و افزایش ضریب اطمینان شبکهها و خدمات پس از فروش از جمله آنهاست.

وی با اشــاره به اینکه وظیفه ما خدمترســانی به همه اقشــار جامعه اســت، اظهار کرد: اولویت اول ما در استان رفع محرومیتزدایی (در حوزه برق) در مناطق صعبالعبور بود که ســال گذشته با برقرسانی به ۲۸ روستای محروم و بدون دسترسی به جاده این مهم با حمایتهای استاندار و اداره کل راهوشهرسازی عملیاتی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.