مهران پتانسیل این را دارد که مدل توسعه باشد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم در دیدار با فرماندار، اعضای شورای شهر و معتمدان شهرستان مهران گفت: شهرستان مهران با توجه به اینکه در حال حاضر دروازه عتباتعالیات اســت و از ســویی با توجه به اینکه نزدیکترین مرز زمینی به کشور عراق است، میتواند در توسعه استان نقش بسزایی ایفا کند.

هادی شــیرخانی در همین باره افزود: مردم شــریف مهران در ایام جنگ تحمیلی ثابت کردهاند که از شــجاعترین و وفادارترین مردمان هستند از این رو باید در خدمتگزاری به این مردم از هیچ تالشی فروگذار نبود.

وی در پاسخ به مشکالت مردم در حوزههای نیرورسانی اظهار کرد: برای تامین برق روستاهای زیر پنج خانوار، اولویت با روستاهایی است که دارای سکنه هستند ولی با این وجود این شرکت تمام روستاهای مذکور را در لیست نیرورسانی قرار داده و در صورت تامین منابع برقدار خواهند شد. شیرخانی با اشاره به اینکه مردم در شهرستان مهران از تعرفه تخفیفی مصرف بهرهمندند، تصریح کرد: نوع تعرفهها یا حتی افزایش یا کاهش تعرفههای مصرف از حدود اختیارات شــرکتهای توزیع خارج است و تصمیمگیری در رابطه با آن در حدود اختیارات دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.