تذکرخبرنگارانبهعنوانتذکرافکارعمومیاست

Jahan e-Sanat - - News -

محمد حضرتپور در آیین گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد:7۱ مرداد بهانهای برای فرصتآفرینی در جهت قدردانی از زحمات خبرنگاراناستواینتشکرازطرفجامعهاستچراکهخبرنگارانموجبپیشرفتجامعهمیشود.ویافزود:خبرنگارییکیازسختترین وکمدرآمدترینمشاغلاستوباوجوداینموارداینقشرشریفرسالتخودراباپولمعاملهنمیکنند.شهردارارومیهگفت:اگرتوسعهای اتفاق افتاده در سایه خبرنگاران بوده و تمام انتقادها و حتی تخریبها را به دیده دلسوزی آنها ارزیابی کردهایم و اگر در جامعهای نقد مورد پذیرشنباشد،شاهدپیشرفتنخواهیمبود.حضرتپورادامهداد:ازخبرنگارانخواهشمبراینبودهکهقبلازاینکهخبرییااتهامیعلیه یک سازمان یا انسان مخابره و منتشر کنید حتما با روابطعمومی آن سازمان در ارتباط باشید چون روز قیامت نمیتوان جوابگوی برخی مطالب دروغ و کذب بود و اگر از روابطعمومی جواب نگرفتید با مدیر سازمان در میان بگذارید و اگر جواب نداد به رسالت خود عمل کنید. وی با بیان حساسیتهای خطیر شغل خبرنگاری تصریح کرد: در مسیر حق، منافع مردم و توسعه قدم بردارید. حضر تپور تاکید کرد: تذکر خبرنگاران به عنوان تذکر افکار عمومی است و باید مدیران و مسووالن نسبت به اصالح امور اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.