جلوگیری از هدررفت 10 لیتر بر ثانیه آب

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرامورآبفایالهیجان با اعالم خبــر اجرای خط انتقال آبرسانی از تاسیسات بازکیاگوراب به مخزن هزار مترمکعبی کاشــف گفت: رفع نشتی خط انتقال این شهرستان از هدررفت ۰۱ لیتر بر ثانیه آب جلوگیری کرد.قاســم زاهدی با اشاره به اجرای خط انتقال آبرسانی از تاسیسات بازکیاگوراب به مخزن هزار مترمکعبی کاشف اظهار داشت: طول پروژه ۴/5 کیلومتر است که در محدوده پل خشتی الهیجان به مرور زمان به دلیل قرارگرفتن در شرایط محیطی نامساعد و نشست پایههای پل دچار آسیب و شکستگی شد.

وی در ادامه افزود: طی عملیات پیمایش و نشتیابی، محل هدررفت شناســایی و پس از خروج خط انتقال از مدار و تخلیه خط، نسبت به خاکبرداری محل نشتی اقدام شد و با تعویض دو شاخه ۶ متری لوله فوالدی ۰۰۴ میلیمتر و ترمیم شکستگی از هدررفت ۰۱ لیتر بر ثانیه آب جلوگیری شد.

مدیــر امور آبفای الهیجان هزینه اجرای این پروژه را ۰5۱ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این پروژه طی پنج روز با تالش اکیپ امداد و حوادث منطقه اجرا شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.