گزارشآخرینوضعیتشبکههایبرقآذربایجانغربی

Jahan e-Sanat - - News -

اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اشاره به آخرین وضعیت شبکههای استان گفت: این شرکت با7۱۸۲ روستای برقدار، 53۹۴۱ کیلومتر شبکه ۰۲ کیلوولت و ۸7۸۱۱ کیلومتر شبکه ۰۰۴ ولت، وظیفه خدماترسانی به ۹3۸۲۸۱۱ مشترک را برعهده دارد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی اظهار داشت: به منظور احداث شبکه فشارضعیف برای تامین برق متقاضیان جدید، کاهش تلفات، احداث روشنایی معابر، ظرفیتسازی چاههای آب کشاورزی، اصالح و ساماندهی شبکه، احداث شبکه فشار متوسط، تامین برق مساکن مهر، احداث فیدر، احداث خط۰۲ کیلوولت هوایی و زمینی، برقرسانی به روستاها، احداث شبکه دومداره، پست هوایی و کابلکشی فشار متوسط تعداد7۲ پروژه برقرسانی با اعتباری بالغ بر۴۲ میلیارد تومان در هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت. وی افزود: در هفته دولت کار بهرهبرداری از پروژههای احداث هفت کیلومتر شبکه فشارمتوسط فیدر اف۶ سیلوانادر جاده زیوه، تامین برق مسکن مهرتعاونی3۴ وقطعهپنجمابراردرطرزیلو-گلشهر،احداثشبکهروشناییمعابرروستایبند،احداثشبکهروشناییمعابرجادهدریاحدفاصل میدان خاتماالنبیاء تا شرکت پاکدیس به طول ۹۶5۱ و احداث فیدر 7 شورکند به طول ۸7۱۲ به صورت دو مداره جهت رینگ با فیدر یک شورکند با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در شهرستان ارومیه آغاز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.