افتتاح پروژههای آموزشی بنیاد برکت در گیالن

Jahan e-Sanat - - News -

مدیــرکل نوســازی مدارس گیــالن از افتتاح پروژه ۹کالســه شــهید رجایــی ســیاهکل و هشتم شهریور دیلمان از پروژههای بنیاد برکت تا مهرماه ســالجاری خبر داد.وی پس از دیدار با اســالمی فرماندار این شهرستان از پروژهای نیمهتمام این شهرســتان بازدید به عمل آورد. دراین بازدید مقدم میزان پیشرفت پروژههای در حال اجرای شهرستان را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن بررســی مشــکالت و موانع موجود، نسبت به رفع آن تاکید کرد.

وی در ادامه ضمن بازدید از روند تکمیل پروژه آموزشی شهید رجایی سیاهکل و پروژه شش کالسه هشتم شهریور دیلمان با تاکید بر تســریع در روند تکمیل این دو پــروژه، از افتتاح آنها تا مهرماه سالجاری خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.