راهاندازیخطلولهجدیدانتقالنفتدرشرکتنفتوگازمسجدسلیمان

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر عملیات شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان از اجرا و راهاندازی خط لوله جدید انتقال نفت در این شرکت خبر داد. علیرضا هیهاوند در تکمیل این خبر اظهار داشت: این خط لوله با قطر ۰۱ اینچ و به طول ۰۱ کیلومتر، نفت تولیدی از مجتمع صنعتی قلعه نار را به تلمبهخانه شهید زنگنه منتقل میکند.وی افزود: این اقدام که با همت پرسنل تالشگر اداره تعمیرات خطوط لوله و با پشتیبانی و همکاری بخشهای فنی، عملیاتی، خدماتی و ستادی این شرکت و در گرمای شدید این روزهای تابستان صورت گرفت، موجب تثبیت وضعیت انتقال نفت تولیدی میادین شمال غرب خوزستان به مبادی مربوطه شد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این عملیات گفت: نصب و جوشکاری اتصاالت و شیرگاهها، پرتونگاری سرجوشها، تست هیدرو استاتیک، توپک رانی و عایقکاری و مدفون کردن خط لوله درون خاک از اقدامات صورت گرفته طی این عملیات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.