ارتقایشفافیتمعامالتیبا«قیمتتضمینی»

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس بورس چهارم

بزرگترین مشــکل اجرای سیاست خرید تضمینی گندم کمبود اعتبار و نقدینگی است که ادامه این روند میتواند کاهش خرید این محصول استراتژیک و تولید آن را در آینده رقم بزند. این مشکل نیز از نبود مدیریت و برنامهریزی درست به دلیل عدم ثبت دقیق اطالعات و نبود آمار مستند در حوزه کشــاورزی نشات میگیرد چراکه بازار محصوالت کشاورزی در ایران از کارایی پایینی برخوردار بوده و عدم شفافیت اطالعات و وجود رانتهای حاصل از فضای ابهامآلود و غیرشفاف و همچنین دخالت واسطهگران و دالالن نه تنها تعادل مورد نیاز در بازار را از بین میبرد، بلکه به زیان کشــاورزان نیز تمام میشود. در این میان تولیــد گندم، به عنوان اساســیترین محصول مورد نیاز جامعه که همواره مورد توجه خـاص سیاستگذاران بخش کشاورزی بوده است، نسبت به این مشکالت چندان غریبه نبوده و در مواجهه با این چالشها از ســایر محصوالت و کاالهای اساسی مستثنا نیست. با این حال اجرای سیاست قیمت تضمینی و انجام معامالت آزمایشی آن در چهار استان در بستر بورس کاال میتواند ضمن رفع مشــکالت موجود و ایجاد فضای شــفاف، در حمایت از کشــاورزان و توسعه اقتصاد حوزه کشاورزی در کشور موثر واقع شود. بر این اساس عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با تسنیم به بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص کاالهای اساســی به ویژه گندم پرداخت و گفت: اصلیترین مزیت اجرای این سیاست اطمینانبخشی به کشاورزان است تا به کشت یک محصول اقدام کند یا خیر. علی ابراهیمی افــزود: در این طرح با توجه به اینکه دولت متعهد است تنها مابهالتفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را پرداخت کند، صرفهجویی هزینههای دولت و عدم نیاز به صرف اعتباراتی از بودجه بابت خرید تضمینی را به همراه دارد. وی با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست در راستای حمایت از کشاورزان است، پیرامون اثرات عرضه کاالهای اساســی در بورس کاال مطابق ماده 33

گروه„بورس- فرابورس با پوشــش سبز آیفکس پس از چند روز روند ریزشــی و معامله افزون بر 244 میلیون ورقه بهادار به ارزش 801 میلیارد ریال به استقبال چهارمین هفته مبادالتی مردادماه رفت. در جریان بازار آخرین روز کاری این هفته شاخص کل فرابورس با سبزپوشی به معامالت خود پایان داد و با رشــد بیش از یک واحدی در پله 924 واحدی قرار گرفت. نمادهای «سرچشمه»، «ذوب»، «ارفع» و «شراز» تا سطح سه واحد تاثیر مثبت بر این نماگر به جا گذاشتند و در مقابل نمادهای «مارون»، «میهن» و «زاگرس» با تاثیرگذاری منفی، مانع رشد بیشتر آیفکس شدند. روز گذشته همچنین نمادهای «سرچشمه»، «فزرین» و «کپرور» در حالی بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردند که نمادهای «میهن»، «کمرجان» و «بساما» باالترین افت قیمتی را متحمل شدند. در جریان بازار همچنین شاهد بازگشایی نماد معامالتی شرکت پاالیش نفت شیراز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم و ارائه اطالعات پیشبینی قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی گفت: عرضه گندم به عنوان یک کاالی اساسی در بورس کاال مطابق این ماده قانونی ضمن ایجاد شفافیت و برقراری رابطه مستقیم بین تولیدکننده و خریدار واقعی،بهثبتجامعویکپارچهاطالعاتکشاورزان و محصوالت آنها در سامانه رسمی بورس کاال و سیستم شفاف آن کمک میکند. زیرا به طور کلی هر کاالیی که در بورس مورد معامله قرار گیرد، شفافیت تجارت در آن کامال واضح است. تعدیل شده سال6931 و نماد معامالتی شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه و حق تقدم این نماد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر ســهم و ارائه اطالعات پیشبینی بودیم. در میان نمادهای „ثبت„صحیح„آمار„ ایــن نماینده مجلس تاکید کرد: در بورس کاال حتی اگر معامله کاالهای اساسی در قالب طرح قیمت تضمینی هم انجام نشــود، باز از شــفافیت برخوردار بوده و ارقــام و اطالعات ثبتشــده در آن قابلیت اتــکا و برنامهریزی باالیی را داراســت. وی ادامه داد: عرضه گندم در بورس کاال بر مبنای قیمت تضمینی، تنظیم بازار داخلی و به نوعی همسان کردن قیمتها معامالتی بازارهای اول و دوم نماد شــرکت ریلپرداز سیر با معامله 38 میلیون ســهم به ارزش بیش از 69 میلیارد ریال بیشترین ارزش معامالتی و نماد ذوبآهن با دادوستد افزون بر 55 میلیون سهم به ارزش 45 میلیارد ریال بیشترین حجم را در پی دارد و قیمتها میتواند با گسترش این بازار و تشویق کشاورزان به معامله در این بســتر، به تبعیت از نرخهای جهانی به سمت واقعیتر شدن حرکت کند. ابراهیمی به امکان برنامهریزی در حوزه کشــاورزی با استفاده از ثبت آمارها در بستر معامالتی بورس کاال اشاره کرد و گفت: با توجه به ثبت اطالعات کشاورزان و حجم تولیــد آنها میتوان بــرای کاالهای استراتژیکی همچون گندم برنامهریزی دقیقی کرد و همین امر کشــاورزان را برای تولید و امکان فروش محصولشان مطمئن میکند که این خود به معنای حمایت از فعالیت کشاورزان است. ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشــاورزی نیز بر این موضوع تاکید دارد که معامالت این محصوالت از طریق بورس کاال انجام شــود. این عضو کمیســیون کشاورزی مجلس در خصوص آثار ناشی از اجرای قیمت تضمینی روی اقتصاد حوزه کشاورزی و توسعه آن با توجه به پرداخت پول به کشاورزان طی دو سه روز کاری در بورس کاال، اظهار کرد: این امر میتواند تضمینکننده حقوق تولیدکننده و مصرفکننده باشد و دست واسطهها و افرادی که در بازار سنتی اقدام به سلف خری کرده یا محصوالت را در زمان برداشــت پس از خرید از کشــاورز در انبارها احتکار میکنند، کوتاه میکند. البته باید در گسترش اجرای این طرح به کل کشــور یا سایر محصوالت نیز هزینه و فایده را در نظر گرفت و منابعی که صرف تولید میشود را مورد توجه قرار داد. معامالتی را تجربه کردند. در بازار دوم همچنین شاهد نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس با عرضه 10 درصد از سهام شرکت میبن وان کیش بودیم که رکورد حضور شرکتکنندهها در آن شکسته شد. هر سهم «اوان» در جریان عرضه اولیه 3470 ریال کشف قیمت شد. سهامداران در تابلوهای معامالتی بازار پایه نیز تعداد بیش از 65 میلیون ســهم را به ارزش تقریبی 151 میلیارد ریال دست به دست کردند. سرمایهگذاران بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس هم به دادوستد 187 هزار ورقه به ارزش افزون بر 184 میلیارد ریال پرداختند. اسناد خزانه اسالمی مرحله یازدهم بیشترین حجم و ارزش معامالتی را در این بازار به خود اختصاص داد. در همین حال طی آخرین روز کاری این هفته صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله میزبان دادوستد بیش از 895 هزار ورقه به ارزش بیش از 14 میلیارد ریال بودند. صندوق اعتماد آفرین پارسیان روز گذشته در صدر ETF ها ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.