انتشار پرتفوی تیرماه «وتوسم»

Jahan e-Sanat - - News -

قند هکمتان پیشبینی درآمد هر سهم دوره شش ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسیشده و با سرمایه 273 میلیارد و 600 میلیون ریال منتشر کرد. شرکت قند هکمتان پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 69را مبلغ 541 ریال برآورد و اعالم کرده است طی دوره شش ماهه نخست این سال مالی با اختصاص 356 ریال سود به ازای هر سهم معادل 66 درصد از پیشبینیهایش را پوشش داد. این رقم در مقایسه با شش ماهه نخست سال مالی 95 معادل 60 درصد رشد نشان میدهد. «قهکمت» دالیل تغییر اطالعات پیشبینی سال منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسیشده نسبت به اطالعیه قبلی به این شرح اعالم کرد: بر این اساس روند صعودی سود پیشبینی شده هر سهم در سال منتهی به 31 شهریورماه 96 به دلیل واردات شکرخام در سطح کشور در بهار و تابستان (واردات پیشبینینشده شرکت به مقدار 16 هزار تن) 96 که موجب کاهش کشش بازار و رقابتی شدن قیمت شکر (رو به کاهش) و افزایش دوره وصول مطالبات است. فروش شکرخام تصفیهشده به دلیل افزایش هزینههای واردات شکرخام و تصفیه آن، سود پیشبینی نمیشود. هزینه مالی تسهیالت دریافتشده به دلیل عدم پرداخت بدهی یارانه دولتی به بهای تمامشده تحمیل میشود. همچنین شکر تصفیهشده شکرخام وارداتی فاقد یارانه است.

سرمایهگذاری توسعه ملی صورتوضعیت پرتفوی سرمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 را حسابرسینشده و با سرمایه چهار هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 117 میلیارد و 429 میلیون ریال به مبلغ 143 میلیارد و 893 میلیون ریال واگذار و از این بابت معادل 26 میلیارد و 464 میلیون ریال سود واگذاری کسب کرد. این شرکت در دوره یک ماهه یادشده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 141 میلیارد و 971 میلیون ریال خریداری کرد. «وتوسم» در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به پایان تیرماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده هفت هزار و 920 میلیارد و 47 میلیون ریال و ارزش بازار معادل هشت هزار و 307 میلیارد و پنج میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده سهام این شرکت در دوره یک ماهه یادشده معادل 35 میلیارد و 527 میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ هفت هزار و 955 میلیارد و 574 میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار این شرکت طی همین دوره معادل 382 میلیارد و 227 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل هفت هزار و 924 میلیارد و 778 میلیون ریال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.