4۹۹ میلیارد ریال ارزش معامالت آتی سکه

Jahan e-Sanat - - News - شرکتها

در جریان معامالت روز سهشــنبه در بازار آتی ســکه طال در بورس کاال سرمایهگذاران بیش از 7200 قرارداد آتی سکه را مورد داد و ستد قرار دادند. به گزارش بورس کاال، طی معامالت روز سهشنبه هفته جاری در بازار آتی سکه طال سرمایهگذاران با خرید و فروش 7269 قرارداد ارزشــی بیش از 994 میلیارد ریــال را رقم زدند. به این ترتیب هر قرارداد ســکه طال برای تحویل در شهریورماه امسال به قیمت 12 میلیون و 390 هزار ریال داد و ستد شــد که در مقایســه با معامالت روز پیش از آن با افت اندکی مواجه شــد. در این سررسید سرمایهگذاران 202 قرارداد را دســت به دســت کردند. در سررسید آبان نیز هر قرارداد آتی ســکه بهار آزادی معامالت خود را با افت قیمت دنبال کرد و به قیمت 12 میلیون و 725 هزار ریال خرید و فروش شد. در این سررسید سرمایهگذاران تا پایان معامالت روز گذشته در مجموع برای 2605 قرارداد سکه طــال موقعیت خرید یا فروش اختیار کردهاند. هر قرارداد آتی ســکه تحویل دیماه نیز به قیمت 13 میلیون و 65 هزار ریال خرید و فروش شد تا این سررسید نیز با کاهش قیمت، معامالت روزانه خود را پایان دهد. در این سررسید سرمایهگذاران با دادوستد 145 قرارداد ارزشی نزدیک به 19 میلیارد را رقم زدند. در سررســید تحویلی اسفندماه امسال نیز معامالتی به ارزش حدود 122 میلیارد ریال به ثبت رســید و قیمت هر قرارداد سکه در این سررسید به حدود 13 میلیون و 410 هزار ریال افزایش یافت. قیمت سررسید تحویل اردیبهشتماه 97 نیز همانند سکه تحویل اسفند 96 افزایشــی بود تا سرمایهگذاران با ثبت قیمت 13 میلیون و 755 هزار ریال برای هر قرارداد آتی سکه و معامله 5922 قرارداد، ارزشی بیش از 816 میلیارد ریال را رقم بزنند. به این ترتیب تا پایان معامالت روز گذشته، تعداد کل موقعیتهای بازار آتی سکه به بیش از 28 هزار و 634 قرارداد افزایش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.