«قاسم» شفافسازی کرد

Jahan e-Sanat - - News -

قاسم ایران صورتهای مالی دوره سه ماهه سال منتهی به 29 اسفند 1396 را با سرمایه 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت قاسم ایران در دوره سه ماهه یادشده مبلغ چهار میلیارد 324و میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ هفت ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 17 درصد افزایش داشته است. همچنین، «قاسم» سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 120 میلیارد و 747 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآور میشود این شرکت فرابورسی در دوره مشابه در سال 59، مبلغ سه میلیارد و 824 میلیون ریال سود خالص و شش ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. شرکت قاسم ایران دالیل تغییرات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد 96 (حسابرسینشده) را نسبت به اطالعیه پیشین به شرح زیر منتشر کرد: مبلغ پنج میلیارد و 25 میلیون ریال ســایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریهای مربوط به سود سپرده بانکی است. مبلغ 174 میلیون ریال سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه شــامل 230 میلیون ریال زیان ناشی از فروش داراییها و مبلغ 404 میلیون ریال درآمد ناشی از فروش ضایعات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.