دعوت به مجمع گسترش نفت و گاز پارسیان

Jahan e-Sanat - - News -

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان سهامداران خود را به مجمع عمومی فوقالعاده دعوت کرد. شرکت با انتشار اطالعیهای از سهامداران خود دعوت کرد تا روز 30 مردادماه به منظور بررسی دستور جلسه با موضوع تطابق اساســنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس در مجمع عمومی فوقالعاده حضور یابند. بر این اساس، از کلیه سهامداران، وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شده در جلسه مجمع عمومی این شرکت که ساعت01 روز دوشنبه 30 مردادماه 96 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تالش، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان جامجم، نرسیده به چهارراه پارکوی، جنب سوپراستار، خیابان استقالل برگزار میشود، حضور یابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.