افزایش 54 درصدی سود «دسینا»

Jahan e-Sanat - - News -

البراتورهای ســینا دارو صورتهای مالی سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 31 خردادماه 96 را با ســرمایه معادل 400 میلیارد ریال و به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت البراتورهای سینا در دوره سه ماهه منتهی به13 خردادماه69 مبلغ132 میلیارد 591و میلیون ریال سود خالص کسب کرد و مبلغ یک هزار و 158 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال مالی قبل معادل 54 درصد رشد داشت. براساس این گزارش این شرکت در دوره سهماهه یادشده موفق شد مبلغیکهزارو271 میلیاردو034 میلیونریالسودانباشتهکسبکندکه در مقایسه با سال مالی59 برابر302 درصد افزایش نشان داد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی59 مبلغ051 میلیارد 659و میلیون ریال سود خالص کسب کرد و معادل 753 ریال به ازای هر سهم اختصاص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.