جهش 25 درصدی درآمد «ولغدر»

Jahan e-Sanat - - News -

لیزینگ خودروی غدیر صورتهای مالی شش ماهه سال منتهی به 30 آذر 1396 را با سرمایه 530 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت لیزینگ خودروی غدیر در دوره شش ماهه یادشده مبلغ 37 میلیارد و 153 میلیون ریال ســود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 70 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. همچنین، «ولغدر» سود انباشته پایــان دوره مذکور را مبلغ 68 میلیارد و 720 میلیون ریال اعالم کرده اســت. یادآور میشود این شرکت در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 16 میلیارد و 757 میلیون ریال سود خالص و 56 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.