رشد عملکرد «شبریز»

Jahan e-Sanat - - News -

پاالیش نفت تبریز صورتهای مالی منتهی به 30 اســفندماه 95 را حسابرسیشدهوباسرمایهسههزارو488 میلیاردو112 میلیونریالمنتشر کرد. شرکت پاالیش نفت تبریز در دوره21 ماهه منتهی به03 اسفندماه59 مبلغ سه هزار و 809 میلیارد و 322 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 981 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. شرکت پاالیش نفت تبریز در سال مالی ذکر شده موفق شد مبلغ 403 میلیارد و 241 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کند. این شرکت در دوره مشابه در سال 49، زیان خالص را مبلغ 920 میلیارد و 923 میلیون ریال و زیان هر سهم را مبلغ 237 ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.