رشد پیشبینی «ولشرق»

Jahan e-Sanat - - News -

لیزینگ ایران و شرق نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذرماه 96 را حسابرسیشده و با سرمایه معادل 300 میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت لیزینگ ایران و شرق نخستین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذرماه 96 را مبلغ 355 ریال اعالم کرد که این رقم در مقایسه با پیشبینی سال مالی قبل معادل 31 درصد افزایش داشت. این شرکت فرابورســی EPS سال مالی 95 را مبلغ 272 ریال اعالم کرده بود. براساس این گزارش، پیشبینی سال مالی 96 «ولشرق» در مقایســه با سال مالی قبل شامل افزایش 61 درصدی سود ناخالص، افزایش56 درصدی سود عملیاتی و افزایش03 درصدی سود خالص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.