پیشبینی3 ماهه «کماسه»

Jahan e-Sanat - - News -

تامینماسهریختهگریپیشبینیدرآمدهرسهمسالمالیمنتهیبه92 اسفندماه69 راباسرمایه261 میلیاردریالبهصورتحسابرسینشدهمنتشر کرد.شرکتتامینماسهریختهگریپیشبینیدرآمدهرسهمسالمالی69 را مبلغ872 ریال برآورد و اعالم کرد در دوره سه ماهه نخست این سال مالی با اختصاص42 ریالسودبهازایهرسهمبه9 درصدازپیشبینیهایشرسید. «کماسه»دردورهسهماههنخستسالمالی59 مبلغ8 ریالسودبهازایهر سهم کنار گذاشت و21 درصد از پیشبینیهایش را پوشش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.