امید به معجزه این 3 وزیر

بررسی کارشناسان از برنامه پيشنهادي وزرای اقتصادی دولت؛

Jahan e-Sanat - - News -

« جها ن صنعــت » - با ال خــر ه رييسجمهور با اعالم كابينه پيشنهادي خود به مجلس به گمانهزنيها پايان داد و حاال همه توجهها را به سوي برنامههاي پيشنهادي وزراي دولت دوازدهم متمركز كرده زيرا با توجه به اينكه روحاني در دوره دوم رياستجمهوري خود قرار دارد، اين بار فعاالن اقتصادي انتظار بيشتري از وي دارند و معتقدند كه روحاني بايد شعار و آزمون و خطا را كنار گذاشته و با يك تيم هماهنگ اقتصادي، به سرعت مشكالت مهم كشور همچونبيكاري،اوضاعنامناسبمعيشتو همچنين چندنرخي بودن ارز و فساد را كه نتيجه بيتوجهي به بخش خصوصي است پايان دهد. بنابراين ضرورت دارد صالحيت تيم پيشنهادي وي با حساسيت بيشتري توسط مجلس دنبال شود. بهترينگزينهها اين در حالي اســت كه پس از اعالم كابينه روحانــي، اظهارنظرهاي متفاوتي در اين خصوص مطرح ميشود و فعاالن بخش خصوصــي، اولويتهاي مورد نظر خود را در شرايط فعلي در قالب اظهارنظر بيانميكنند.

برهميناساسنايبرييساتاقبازرگاني ايــران و چين با تحليل كابينه اقتصادی پيشنهاديروحانيبه«جهانصنعت»گفت: وزراي صنعت و اقتصاد، گزينههايي هستند كه در ميان گزينههاي مورد نظر بهترين انتخــاب بودند و با توجه به تجربه آنها در وزارتخانههاي گوناگون، ميتوان گفت كه مورد تاييد بخش خصوصي هستند.

مجيدرضا حريــري بيان كرد: در بين گزينههاي مطرح شــده براي سكانداري وزارتصنعت،معدنوتجارت،شريعتمداري كه پيش از اين معاون اجرايي رييسجمهور بود،بهترينگزينهاستوباتوجهبهسوابقي كــه در وزارت بازرگاني در دوره اصالحات دارد، ميتواند مورد تاييد فعاالن اقتصادي به خصوص فعاالن بخش خصوصي باشد.

وي اظهــار كرد: اين در حالي اســت كه وي از لحاظ سياســي نيز شخصيت قدرتمندي است و همه جناحها او را تاييد ميكنند. در عين حال مديريت قوي وي نيز اقبال همهجانبه را به سوي وي جلب خواهد كرد.

اين فعال بخش خصوصي عنوان كرد: برنامه شريعتمداري به عنوان وزير صنعت نيز با اينكه خالصه بود اما نكات مفيدي را دربرداشــت كه توجه شخصي بنده را نيز جلب كرد. دورانديشيشريعتمداري حريري ادامه داد: رقابتي كردن بخش توليدوهمچنينپيوستنبه OTW،نشان از دورانديشي شريعتمداري به عنوان وزير صنعت آينده دارد. اگرچه براي رقابتي شدن توليد ابتدا بايد اقتصاد رقابتي شود اما شايد توجه به اين نكته نيز بتواند اقتصاد شفاف، رقابتي و آزاد را در كشور فراهم كند.

وي افــزود: در اين ميــان با وجود اينكه برخي معتقدند بحثهاي مربوط به پيوستن به ســازمان تجارت جهاني در حال حاضر بيمورد اســت اما اشاره شــريعتمداري به اين موضوع، بســيار قابل اهميت اســت زيرا برخي از فعاالن اقتصادي همچون من، معتقديم تا چند ســال ديگر همين بازارهــاي صادراتي فعلي ايران نيز از دستمان خواهد رفت چراكه بســياري از كشورها به سازمان تجارت جهاني پيوستهاند و برخي ديگر در حال ملحق شــدن هستند. بنابراين اگــر ايران در اين خصوص تالش نكند، تا چند سال ديگر بايد هزينههاي زيادي همچون تعرفههاي صادراتي باال را براي ادامه تجارت خــود پرداخت كنيم كه عاقالنه نيست.

عضو اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد: براي اينكه صادرات بيش از اين غيرممكن نشود، بايدپيوستنبهسازمانتجارتجهانيمورد توجه قرار گيرد چراكه در غير اين صورت امكان رقابت ايران به صفر خواهد رسيد.

وي گفت: برنامههاي شريعتمداري به نظر مناسب ميرسد و مفهوم رشد و توسعه را دربر دارد. همچنين توجه به چنين نكاتي توسط شخصي امتحان پس داده و موفقي مثل ايشــان، حاكي از آن است كه وي بر مشكالت اقتصادي و توليد تسلط دارد.

حريريدرپاسخبهسواليمبنيبراينكه آيا با توجه به سابقه شريعتمداري در امر بازرگاني، از اين پس بخش صنعت و توليد در ســايه بيتوجهي قرار ميگيرد، اظهار كرد: خير اينگونه نيست و نبايد بحثهاي گذشته را ديگر به ميان آورد. پنج سرفصل اعالمشده توسط شريعتمداري نيز بيشتر روي موضوع توليد متمركز است؛ توليدي كه صادراتمحور باشد و بتواند در بازارهاي جهاني عرض اندام كند.

نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين بيان كرد: واقعيت اين اســت كه در حال حاضر بايد با جايگزيني واردات به توسعه صادرات بپردازيم. در اين صورت اســت كه توليد و بازرگاني به مفهوم مشــتركي دست پيدا خواهند كرد و در نهايت كااليي توليد ميشود كه به درد دنيا خواهد خورد. در عيــن حال مفهوم بهرهوري و توجه به استانداردهاي كيفي نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت. تسهيل روند رو به بهبود حريــري همچنين در رابطــه با وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد نيز اظهار كرد: بندهازاينكهچراآقايطيبنيابهعنوانوزير اقتصاد دوباره معرفي نشدند، اطالعي ندارم اما معتقدم كرباسيان نيز با توجه به سوابقي كه در وزارتخانهها دارد، شخصي است كه به همه امور اقتصادي احاطه دارد و بهترين گزينه براي اين سمت است.

نايبرييس اتاق بازرگاني ايران و چين افزود: به نظر ميرسد مجلس نيز همچون فعاالن بخش خصوصي به كرباســيان و شريعتمداري راي اعتماد خواهد داد.

وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا ميتوان با روي كار آمدن اين دو وزير در دولت، به آينده شرايط اقتصادي اميدوار بود يا خير، گفت: بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه چند نفر نميتوانند با فعاليتهاي خود آينده اميدواركننده يا نااميدكنندهاي را براي كشــور رقم بزنند امــا روي كار آمدن افــراد مفيدي مثل شريعتمداري و كرباسيان ميتواند روند رو به بهبود را تسهيل كند. تسريع در تحقق برنامهها همچنين رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني تهران ضمن ارزيابي تيم اقتصادي در كابينه معرفي شــده به مجلستصريحكرد:تغييردروزارتخانههاي اقتصاد و صنعت براي رسيدن به اهدافي از جمله مبارزه با بيكاري، كنترل تورم و جذب سرمايه خارجي انجام شده است.

محســن بهرامي ارض اقدس گفت:: با توجه به آسيب شناسي و تجربه چهار سال دولت يازدهم طبيعتا تغييراتي كه در چيدمان كابينه به خصوص در بخشهاي اقتصادي از جمله وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شــده در راستاي تسهيل و تسريع در تحقق همان برنامهها و اهداف بوده است.

رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگاني با اشاره به برخي مشكالت در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم گفت: رويكرد دولت يازدهم در ابتداي استقرار با توجه به مشكالت و ويرانيها و گرفتاريهايي كه از دولــت دهم باقي مانده بود از جمله تورم 5/46 درصدي و رشد منفي 8/6 درصدي اقتصادي و ساير شــاخصها كه نشانگر وضعيت نامطلوب دوره انتقال دولت دهم به يازدهم است از جمله بدهيهاي بانكي بهپيمانكاران،وضعيتپروژههاينيمهتمام، شرايط ظالمانه تحريم، به حداقل رسيدن فروش و صادرات نفت، بحث بلوكه شدن داراييهاي كشــور و منابع ارزي در ساير كشورها و نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در بازار مجموعه شرايطي را به وجود آورده بود كه دولت يازدهم در حوزه داخلي كنترل تورم و ايجاد آرامش در بازار و اعتماد به فعاالن اقتصاديودرحوزهخارجينيزلغوتحريمها را هدفگذاري كرد كه خوشبختانه دولت يازدهم به هر دو هدف نائل شد.

وي ادامــه داد: همچنيــن تكرقمي شدن تورم و مثبت شدن تراز تجاري براي اولينبار و رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه كرديم كه دستاورد مهم اقتصادي دولت يازدهم بود.

ترميمكابينه بهرامي ارض اقــدس تصريح كرد: در اين دولت هماهنگي بيشتر تيم اقتصادي از جمله ســازمان برنامه و بودجه، بانك مركــزي، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تثبيت رشد اقتصادي ضرورت دارد. چون دوران كنترل تورم را پشتسرگذاشتيم و بايد با توجه به شرايط پيش رو از جمله اولويت ايجاد اشتغال و مبارزه بــا بيكاري كه از اهداف اصلي اين دولت است رويكرد رشد اقتصادي و جذب سرمايه خارجي را دنبال كنيم.

وي گفــت: همچنين بهبود وضعيت معيشت مردم كه از جمله مطالبات مردم در ايــن دوره بوده اســت نيز بايد به طور جدي پيگيري شود. البته به نظر ميرسد رييسجمهور در راه رسيدن به اين اهداف كابينه را ترميم كرده است.

وي اضافــه كرد: اميدواريــم با ورود چهرههــاي جديد امتحان پــس داده و باتجربهاي مثل شريعتمداري و كرباسيان كه در حوزههاي مختلف اقتصادي بعد از پيروزي انقالب مسووليتهاي متعددي داشــتند و در روزهــاي اخيــر در كنار رييسجمهور به عنــوان معاون اجرايي رييسجمهور و رييس كل گمرك ايران انجــام وظيفه ميكردند، شــاهد تحول چشمگيري باشيم كه هم بتوانيم در اين دوره كنترل تورم را حفظ كنيم و هم به رشــد اقتصادي پايدار برسيم تا هر چه سريعتر عقبماندگيهاي ناشي از عملكرد سالهاي گذشته را جبران كنيم. همچنين تا رسيدن به سال 14۰4 كه بايد رتبه اول اقتصادي و علمي منطقه باشيم بتوانيم با سرعت بيشتري اين مسير را طي كنيم.

وي اظهار كرد: البته انسجام بيشتر در تيم اقتصادي دولت يكي از ضرورتهايي اســت كه بايد براي رســيدن به اهدافي همچون حمايت از بخش خصوصي، تالش براي كوچكســازي دولت، برونسپاري وظايف تصديگــري و تقويت حوزههاي نظارتي در اين دو وزارتخانه دنبال شود. دردورهدوم،ضعفهابرطرفشود همچنين در ايــن ميان علي محمد شاعري سخنگوي كميسيون كشاورزي و نمايندهمردمبوشهردرمجلس،درخصوص انتصابمجددمحمودحجتيبهعنوانوزير جهاد كشاورزي در كابينه دولت دوازدهم اظهار كرد: آقاي حجتي طي چهار ســال گذشتهعملكردموفقيدربخشكشاورزي داشته.دربخشحمايتازتوليدمحصوالت كشاورزي ما موفقيتهاي چشمگيري طي چهار سال گذشته داشتيم. در خودكفايي گندم قدمهاي خوبي برداشته شده و در زمينه كنتــرل واردات برخي محصوالت كشــاورزي مانند برنج اقدامات مناسبي انجام شده است.

وي افــزود: در صــادرات محصوالت كشاورزيهمگامهاينسبتاخوبيبرداشته شد. در بخش حفاظت از منابع طبيعي، طرح تنفس جنگل هم ايشان موفق بوده و بهطور كلي ميتوان گفت آقاي حجتي عملكرد قابل قبولي داشته اما ضعفهاي بســياري هم در بخش كشاورزي وجود دارد كه بايد در دوره دوم مديريت ايشان انشااهلل برطرف شود كه مهمترين ضعف در اين بخش ايجاد يك مديريت قوي در تنظيم بازار محصوالت كشــاورزي است. سوءمديريت در تنظيم بازار باعث تالطم در بازاروايجادنارضايتيدربينتوليدكنندگان شده است.

شــاعري اضافه كرد: اعتقاد داريم كه توليد براي بازار، صادرات و مصرف اســت و اگر بازار براي توليد تنظيم نشود ممكن اســت در چند محصول خودكفا شــويم اما عدم مديريــت عرضه و تقاضا موجب نارضايتــي و ياس و نااميدي توليدكننده ميشود و نوسانات شديد در بازار را حاصل ميكند. بايد اين ضعف به عنوان چالش اصلي در بخش كشــاورزي رفع شود. در استفاده از ســامانه نوين آبياري گامهاي خوب و موثري برداشته شده اما با توجه به بحرانآبتارسيدنبهنتيجهمطلوبفاصله بسياريماندهاست.بحرانآبوخشكسالي پيش روي ماست و انتظار داريم در حوزه آبخيزداري اقدامات موثر و مفيدتري انجام شود زيرا كه نيازمند يك تحول اساسي در برنامهششمهستيم.

نماينده مردم بوشــهر گفت: عملكرد حجتي را مثبت ارزيابي ميكنم و اميدوارم در دولت دوازدهم با بهكارگيري نيروهاي جوان و متخصص و مشــاركت بانكها و بخش خصوصــي و حمايت جدي دولت بخش كشاورزي نقش خود را در اقتصاد كشور پررنگتر ايفا كند.

مشــكالت اقتصــادي همچــون بيكاري،كوچك شدن سفره مردم ...و در حالي اســت كه در شرايط فعلي صنعت و توليد نيز داراي شرايط مناسبي نيست. در حاليكــه اگر در راســتاي كمك به توليدكنندگانبرنامههايجديتريتوسط دولت ارائه شود، ميتوان به بهبود اوضاع اقتصادي مردم و كشــور نيز اميدوار بود. از همينرو انتظار مــيرود وزراي جديد روحاني با احاطه بيشــتر بر اولويتهاي اقتصادي كشور، برنامههاي خود را تنظيم كنند تا هرچه زودتر شاهد توسعه اقتصادي كشور باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.