گراني 48 درصدي سبزيهاي تازه

Jahan e-Sanat - - News - تجارت خارجي

«جهانصنعت»- بازار كاالهاي اساسي يكي از آن بازارهايي اســت كه طي ماههاي اخير و به خصوص در گير و دار تغييرات سياسي كشور، بيش از همه دچار نوسان و به هم ريختگي شده است. از اينرو حتي آمارهاي منتشرشده توسط سازمانهاي رسمي كشور مانند بانك مركزي نيز افزايش قيمت قابل توجه چند گروه از كاالهاي اساسي را كه از سال گذشته تاكنون دچار گراني شده است تاييد ميكند. بر همين اساس مردم ناچارند حتي براي خريد مورد نيازترين كاالي روزانه خود نيز پولهاي گزافي را پرداخت كنند چراكه مسووالن نظارتي بازار اگرچه مدعي كنترل بازار و همچنين ثبات قيمتها هستند اما در واقع همچنان هستند افرادي كه از آب گلآلود بينظارتيها بيشترين سود را به جيب ميزنند. تغييرات يك ساله نرخها دراينميانجديدترينگزارشبانكمركزيبرايهفتهمنتهيبه ۳1 مرداد نشان ميدهد طي يك سال منتهي به هفته مورد بررسي، نرخ گروه لبنيات 7/6 درصد، برنج 5/1 درصد، حبوب 18/9 درصد، مرغ 4/۰ درصد، تخممرغ ۳1/7 درصد، ميوههاي تازه 19/2 درصد، سبزيهاي تازه1/84 درصد، گوشت قرمز۳/۰2 درصد، چاي8/۳2 درصد و روغننباتي۳/9 درصد افزايش داشته و نرخ قند و شكر2/91 درصد كاهش يافته است.

همچنين گزارش هفتگي متوسط قيمت خردهفروشي برخي از مواد خوراكي در تهران براي هفته منتهي 1۳96/5/1۳هب كه براساس آن جزييات تغييرات نرخ 11 گروه كااليي و 42 قلم كاال اعالم شده نيز حاكي از آن است كه طي هفته اخير قيمت گروههاي تخممرغ و سبزيهاي تازه با افزايش روبهرو شده، قيمت گروههاي حبوب، ميوههاي تازه، گوشت و قند و شكر كاهش يافته و همچنين قيمت گروههاي لبنيات، برنج، چاي، روغن و مرغ ثابت بوده است. لبنيات و تخممرغ در هفتــه مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت تمام اقالم اين گروه نسبت به هفته قبل بدون تغييـر بـود. بهاي تخممرغ معادل 5/5 درصد افزايش يافت و شــانهاي ۰۰۰911 تا ۰۰۰۰41 ريال فروش ميرفت. برنج و حبوب در ايـن هفتـه در گـروه بـرنج قيمـت تمـام اقـالم ثابـت بـود. در گـروه حبـوب بهـاي نخـود معـادل 5/۰ درصد، لپه نخود ۳/۰ درصدولوبياچشمبلبليولوبياقرمزهريك2/۰ درصدكاهشداشت و قيمـت سـاير اقالم اين گروه بدون تغيير بود. ميوهها و سبزيهاي تازه در هفته مورد بررسي، در ميادين زيرنظر شهرداري گيالس عرضه كمي داشـت. سـاير اقـالم ميـوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها متفـاوت بودنـد، بـه نـرخ مصـوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه ميگرديد. ميوهفروشيهاي سطح شهر اقالم ميوه و ســـبزي تازه را عرضـه ميكردند كه در گروه ميوههاي تازه، بهاي گالبي معادل 14/2 درصد، هلو 4/2 درصد و موز 6/۰ درصد كـاهش ولي قيمت ساير اقالم اين گروه بين 7/۰ درصد تا 1۰/8 درصد افزايش يافت. در گروه سـبزيهـــاي تازه بهـاي گوجهفرنگي معادل 15/6 درصد، بادنجان 7/۳ درصد و كدو سبز 1/1 درصد افزايش ولي قيمت ســـاير اقـالم ايـن گروه بين 7/۰ درصد تا ۳/2 درصد كاهش داشت. گوشت قرمز و مرغ در هفته مورد گزارش بهاي گوشت گوسفند معادل 6/۰ درصد كاهش ولي قيمـت گوشـت تازه گـاو و گوساله1/۰ درصد افزايش يافت. بهاي گوشت مرغ ثابت بود. قند، شكر، چاي و روغننباتي در اين هفته قيمت شكر معادل 4/۰ درصد و روغننباتي جامد 1/۰ درصد كـاهش داشـت. بهـاي قنـد، چاي خارجي و روغننباتي مايع بدون تغيير بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.