رييس اتاق بازرگاني ايران انتقاد كرد؛ شكافتكنولوژيكيدرحوزهتوليد

Jahan e-Sanat - - News -

«جهانصنعت»- در حالي كه شكاف تكنولوژيكي در حوزه توليد يكي از مشكالت بزرگ كشور به شمار ميرود اما همواره در مقابل بهكارگيري تكنولوژيهايروزوتوسعهكسبوكارهاينوين،مقاومتميشود.برهمين اساس رييس پارلمان بخش خصوصي گفت: بايد براي حضور در پروژه جاده ابريشم و تغيير شرايط اقتصادي به ابزار فناوري اطالعات مجهز شويم. فعاالن حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نبايد از مشكالت كاري خود نااميد شوند. بايد موانع كاري خود را اولويتبندي و آنها را در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي و كميته ماده21 مطرح كنند.

غالمحسينشافعيبااشارهبهائتالفاتاقايرانواتاقاصنافبرايتشكيل كارگروه پيگيري مشكالت كسبوكارهاي نوپا و نوآور گفت: اين اقدام مبارك مايه اميدواري اســت، همچنين سه اتاق غيردولتي اصناف و تعاون و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران دبيرخانه سه اتاق تشكيل دادهاند و تالشميكنندمسايلشانرابايكديگرحلكنند.ويدرادامهصحبتهايش موضوعمقاومتدربرابرتغييراتتكنولوژيكيراموردتوجهقراردادوگفت:اگر شرايطگذشتهرابررسيكنيمميبينيمكههميشهدربرابرتغييراتمقاومت بوده است و نبايد از اين موضوع نااميد شد.

شافعي افزود: مقاومت در برابر تغيير در كشور ما ريشه تاريخي دارد و در حال حاضر هم در مورد بعضي استارتآپها اين مقاومت وجود دارد اما به نظربندهتوفيقخيليسريعترحاصلميشود.نبايداينمقاومتهاراخيلي بزرگ فرض كرد، بايد تالش كنيم كه رفع شوند.

رييس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنانش موضوع اعتماد به افراد جوانتر در جامعه را موردتوجه قرار داد و گفت: اعتماد ما به جوانها در كشور كم است و شاهد هستيم كه به جواني با تحصيالت و ابتكارات عالي بهگونهاي نگاه و برخورد ميشود كه گويي نميتواند از پسكاري برآيد. درصورتيكه در ساير كشورها ميبينيم بسياري از افراد كم سن و سال در سنين۰۳-2۳ سال به مدارج باال رسيدهاند اما در ذهن ما اصال چنين مواردي قابل قبول نيست.

رييس اتــاق ايران همچنين با تاكيد بر نقش فضاي كســبوكار در كسبوكارهاي نوپا گفت: محيط كسبوكار مانند زميني است كه بايد در آن دانه بكاريم و اگر اين دانهها خوب و مرغوب نباشند، حاصل خوبي هم نخواهندداد.

شافعي افزود: بهبود فضاي كسبوكار بهعنوان يك اولويت بايد موردتوجه قرار گيرد و تا زماني كه فضاي كســبوكار آماده نباشد، نميتوان نتيجه خوبيگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.