وعدهساماندهيكولبران

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- بنا به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، مجلس تبصره4 ماده 18 را در اصالحيه قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز در آبانماه 1۳94 به قانون الحاق كرد. در همين خصوص سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: اصالح مواد1 و2 تبصره4 ماده81 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با قاچاق باعث ميشود كه دستگاههاي اجرايي در مقام رسيدگي و تشخيص كاالي قاچاق دچار سوءبرداشت نشوند. قاسم خورشيدي در اين رابطه گفت: دولت در تدوين دستورالعمل اجرايي تبصره 4 ماده 18 نگرانيهايي داشت مبنيبراينكهاجرايايندستورالعملاجراييمنجربهشرايطيشودكهبخش زيادي از جامعه فعاالن اقتصادي را در مظان افراد متخلف به فعل قاچاق قرار دهد. در نهايت دولت در تدوين دستورالعمل سختگيرانه عمل كرد به نحوي كه اين تلقي ايجاد شد كه موادي از اين دستورالعمل به ويژه مواد 1 و 2 آن با رسالت و نص قانون همخواني كامل و دقيقي ندارد.

وي با اشــاره به اهميت اصالح مواد 1 و 2 اين دستورالعمل اجرايي اضافه كرد: اصالح اين مواد به اين موضوع منجر ميشود كه دستگاههاي اجرايي در مقام رســيدگي و تشخيص كاالي قاچاق دچار سوءبرداشت نشوند تا در نهايت متخلف واقعي نتواند از كمند قانون راه گريزي داشته باشد. خورشيدي در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص بند «پ» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: براساس اين ماده قانوني وزارت كشور موظف شده است كه اليحه توسعه پايدار اقتصادي مناطق مرزي را ارائه كند. اين اليحه جامع توســط اين وزارتخانه تنظيم شده است و در كميســيونهاي تخصصي هيات دولت در حال رسيدگي و جمعبندي نهايي است.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنين اظهار كرد: براساس آييننامه جديد هيات دولت، معافيتهاي مالياتي كولبران كه در گذشته حدود ۰۰2 هزار تومان در هر سفر براي هر نفر از اعضاي خانوار بود، به ۰۰5 هزار تومان افزايش پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.