تداوم كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني

Jahan e-Sanat - - News -

قيمت نفت در بازارهاي جهاني ديروز براي ســومين روز پياپي كاهش يافت و در عين حال موجودي انبارهاي نفت در آمريكا بيش از انتظار كاهش يافته است.

به گزارش رويترز، قيمت نفت برنت درياي شمال در بازار لندن 24 سنت يا 0/5 درصد كاهش يافت و به 51 دالر و 90 سنت رسيد.

هر بشكه نفتخام وست تگزاس اينترمدييت آمريكا نيز در بازار نايمكس اين كشور با 15 سنت يا 0/3 درصد كاهش به بهاي 49 دالر و دو سنت معامله شد. قيمت نفتهاي پايه اروپا و آمريكا در روز سهشنبه نيز 0/4 درصد كاهش پيدا كرده بود. انجمن نفت آمريكا روز سهشنبه اعالم كرد: موجودي نفتخام انبارهاي اين كشور در هفته گذشته به دليل كاهش واردات و افزايش فعاليت پااليشگاهها، بيش از آنچه انتظار ميرفت كاهش پيدا كرده و با 7/8 ميليون بشكه كاهش به 478 ميليون و 400 هزار بشكه رسيده است.

اداره اطالعات انرژي آمريكا- زيرمجموعه وزارت انرژي اين كشــور- قرار است گزارش خود در اين باره را امروز اعالم كند.

باب تاكايي، رييس موسسه تحقيقات «ساميتومو گلوبال ريسرچ» گفت: قيمت نفتخام آمريكا در دامنه54 تا05 دالر قرار گرفته و نفت برنت نيز چنين شرايطي دارد. وي افزود: سرعت افزايش توليد نفت شيل آمريكا كمتر شده زيرا وقتي قيمت نفت كمتر از 50 دالر در هر بشكه است، شركتها نميتوانند پول درآورند. به نوشته رويترز، حساسيت بازار نسبت به كاهش موجودي انبارهاي نفت در آمريكا كم شده و افزايش توليد نفت ليبي و نيجريه، تالشهاي اوپك براي نگه داشــتن عرضه را دشوار كرده است و توليد نفت شيل نيز افزايش دارد. ليبي و نيجريه دو عضو اوپك هســتند كه تا پايان مارس ‪11( 2018‬ فروردين )1397 از كاهش توليد مستثني شدهاند. مقامهاي شركتكننده در كميته فني اوپك و غيراوپك ديروز به رويترز گفتند انتظار پايبندي بيشتر به توافق كاهش توليد را دارند.

منابع خبري كه خواستند نامشان ذكر نشود، به رويترز گفتند شركت نفت عربستان- آرامكو- در ماه سپتامبر (شهريور- مهر) به مشتريان خود در سراسر جهان در مجموع دستكم 520 هزار بشكه كمتر نفت ميفروشد.

بانك استراليا و نيوزيلند در يادداشتي به رويترز اعالم كرد در حاليكه تنها چند هفته به پايان فصل رانندگي تابستاني در آمريكا باقي مانده، سرمايهگذاران به اين مساله ميانديشند كه آيا كاهش توليد فعلي اوپك ميتواند تاثير كاهش تقاضاي نفت در شمال قاره آمريكا را خنثي كند؟

اوپك و 11 كشور غيراوپك از جمله روسيه روزهاي دوشنبه و سهشنبه اين هفته در ابوظبي گردهم آمدند تا راهي براي افزايش پايبندي به توافق كاهش توليد پيدا كنند. اوپك ديروز با انتشار بيانيهاي نشست ابوظبي با هدف پيروي كامل اعضاي اوپك و غيراوپك به توافقنامه جهاني كاهش توليد نفت در ماههاي آينده را سازنده و مثبت خواند.

اوپك در نشست رسمي 30 نوامبر 2016 (دهم آذرماه) 1395 خود در وين براي نخستينبار از سال8002 ميالدي با كاهش توليد موافقت كرد تا با كاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به باال رفتن سطح قيمتها كمك كند.

براساس اين توافق، مقرر شد اوپك يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز از سطح توليد خود بكاهد. ايران، الجزاير، آنگوال، اكوادور، گابن، عراق، كويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئال اعضاي اوپك بهشمار ميروند.

ايران، نيجريه و ليبي تا رسيدن به سطح توليد پيش از بحران خود از برنامه كاهش توليد اوپك مستثني شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.