وزير نيرو خداحافظي كرد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير نيروي دولت يازدهم كه در دولت دوازدهم جاي خود را به حبيباهلل بيطرف، وزير پيشنهادي رييسجمهور خواهد داد، تصريح كرد: تغييرات مديريتي در وزارت نيرو تبديل به احسن خواهد بود.

حميد چيتچيان روز گذشته در نشستي خبري با اشاره به اينكه پيشتر هشت سال سابقه معاونت در زمان وزارت بيطرف را داشته است، گفت: زمينه خدمت در كشــور مانند دوي امدادي است كه هر كس بايد آنچه از دستش برميآيد براي كشور انجام دهد.

وزير نيروي دولت يازدهم با اشــاره به اينكه نبايد تصور كرد زمينه خدمت فقط در پست وزارت ممكن است، ادامه داد: ارزش كار اول به نيت فرد و دوم به اثربخشي است كه فرد ميتواند داشته باشد.

وي بــا آرزوي توفيق براي وزير نيروي دولت دوازدهم عنوان كرد: با توجه به تجربه و سابقه جناب بيطرف حتما روزهاي بهتري را در صنعت آب و برق كشور شاهد خواهيم بود.

چيتچيان با اشاره به تدوين كارنامه دولت يازدهم اظهار كرد: با ديدن كارنامه دريافتم كه طي چهار سال گذشته فعاليتهاي وزارت نيرو موفقيتآميز بوده است و اين نتايج حاصل كار 150 هزار نفري است كه در اقصي نقاط كشور در مجموعه وزارت نيرو وظيفه خدمترساني به مردم را دارند.

وزير نيرو با بيان اينكه قبل از انقالب حدود 500 ميليون مترمكعب آب جديد استحصال شد، اظهار كرد: از اول انقالب تا بدو دولت يازدهم اين رقم به 760 ميليون مترمكعب رسيد اما در دوره چهار ساله دولت يازدهم به ازاي هر سال يك ميليارد و 120 ميليون مترمكعب آب استحصال شد.

وي با بيان اينكه آبرســاني روستايي در سه سال گذشته جهش آشكاري داشت، عنوان كرد: تنها در سال 1395 به اندازه 10 سال قبل از دولت آبرساني روستايي صورت گرفت و اين در حالي بود كه طي اين مدت براي اجرايي شدن پروژههاي آبرساني روستايي با 2900 پيمانكار قرارداد بسته شد و 59 هزار نفر در فعاليتهاي آبرساني روستايي و عمران و توسعه مشغول كار شدند.

چيتچيان با اشــاره به روند توليد و مصرف برق در زمان پيك سالجاري تصريح كرد: در زمان پيك 55 هزار مگاوات برق توليد كرديم و به مردم تحويل داديم كه در اين بين با همكارياي كه مردم، كشاورزان و صنايع داشتند، توانستيم 4500 مگاوات مديريت بار داشته باشيم و اگر اين همكاري صورت نميگرفت دچار 5000 مگاوات خاموشي ميشديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.