توافقنامه مشاركت نفتي سهجانبه ايران، تركيه و روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

توافقنامه مشاركت و سرمايهگذاري سهجانبه نفتي، ميان يك شركت ايراني با زاروبژنفت روسيه و يونيت اينترنشنال تركيه در مسكو امضا شد.

به گزارش وزارت نفت، توافقنامه مشاركت و سرمايهگذاري سهجانبه ميان يك شركت ايراني با زاروبژنفت روسيه و يونيت اينترنشنال تركيه، در مسكو امضا شد كه بر مبناي آن، سه شركت نسبت به سرمايهگذاري مشترك در طرحهاي توسعهاي نفت و گاز در داخل يا خارج از كشور اقدام ميكنند.

در اين توافقنامه كه با حضور مقامات ارشد شركتهاي نامبرده و مقامات ارشد دولتي روسيه امضا شد، شركت اكتشاف و توليد غدير به عنوان رهبر مشاركت و سهم سرمايهگذاري شركتها به ميزان برابر در نظر گرفته شد.

بر پايه اين توافقنامه، افزون بر آنكه امكان سرمايهگذاري مشترك براي فعاليتهاي توســعهاي ميادين نفتي و گازي در داخل يا خارج از كشور به پيشنهاد هر يك از اعضاي مشاركت فراهم است، طرفين توافق كردهاند تمام فعاليتهاي فني و اقتصادي اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفتي و گازي را با همكاري سهجانبه و تشكيل تيمهاي راهبري فني- اقتصادي پيگيري كنند.

اين نخســتين توافقنامه ســهجانبه مشاركت و ســرمايهگذاري مابين شركتهاي ايراني و خارجي بهشمار ميرود. شركت اكتشاف و توليد غدير ايراني بهعنوان يكي از شركتهاي صاحب صالحيت ايراني براي فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد، براي مطالعه فاز سوم دارخوين، سپهر، جفير و ميدان گازي كيش با شركت ملي نفت ايران تفاهمنامه همكاري امضا كرده است.

شركت زاروبژنفت روسيه شركت دولتي روسيه است كه در زمينه اكتشاف، توســعه و حفاري ميادين نفتي و گازي در داخل و خارج از روسيه فعاليت ميكند. اين شركت در سالهاي گذشته با شركتهاي بزرگي مانند اكسون موبيل آمريكا، توتال فرانسه، استات اويل نروژ ...و در طرحهاي نفتي و گازي مشاركت داشته است و اخيرا به عنوان يكي از شركتهاي بينالمللي صاحب صالحيت براي فعاليت در طرحهاي توسعه ميادين نفتي و گازي ايران از طرف شركت ملي نفت ايران تاييد صالحيت شده است.

شركت يونيت اينترنشنال تركيه هم شركتي خصوصي است كه در زمينه توليد انرژي و برق در تركيه، ايران و كشورهاي اروپايي فعاليت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.