مدیرانی درستکار انتخاب میکنم

Jahan e-Sanat - - News -

کاندیدای شهرداری تهران ارائه خدمات به مناطق پرآسیب و ساماندهی این مناطق را از مهمترین برنامههای خود عنوان کرد.

محمدعلینجفیدرتشریحبرنامههایشبرای تصدی پست شهرداری تهران روز گذشته اظهار کرد: یکی از اهداف راهبردی ما ایجاد تناسب بین خدمات شهری و دسترسی ساده به آنهاست که در این برنامه آمده است. همچنین ساماندهی و ارائه خدمات به مناطق پرآسیب است.

او با تاکید بر اینکه شهرداری باید در حوزه آســیبهای اجتماعی اختیارات داشته باشد، گفت: همه از شرح وضعیت محالتی همچون هرنــدی و دروازهغار خبر داریم. سالهاســت میان شهرداری و مراکز فعال در حوزه مسایل اجتماعی اختالف جدی وجود دارد و در حال حاضرمشخصنیستشهرداریچهمسوولیتی در حوزه آسیبهای اجتماعی دارد. در صورتی که به عنوان شهردار انتخاب شوم، این مساله حل خواهد شد و اختیارات شهرداری در حوزه آسیبهای اجتماعی را مشخص خواهم کرد. این مناطق متاسفانه کامال رها شدهاند و ما قبول کردهایم که این مناطق پرآسیب هستند و حتی باید آسیبهای بیشتری برای آنها متصور شویم. از دیگر مسایلی که در این برنامه آمده، تفکیک و بازیافتزبالهوپسماندهاستکهبسیارمهماست و سیاستهای الزم ذکر شده است.

این کاندیدای شهرداری تهران گفت: مساله صیانت از باغها یکی دیگر از مسایلی است که در این برنامه ذکر شــده است. باید تهران را به یک باغشهر تبدیل کنیم اما این مهم به سادگی امکانپذیر نیست. همچنین بازسازی و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است.

نجفی درباره برنامههای پیشــنهادیاش در زمینه محیطزیست گفت: بهبود وضعیت محیطزیست، آب و فاضالب از جمله مسایلی است که در مدیریت بهینه منابع آب برای کل کشور جزو ابرچالشهایی است که برای دولت در نظر گرفته شده است. هدفهای راهبردی در این زمینه ذکر شده و مساله سیاستهایی که در این زمینه میتوان اعمال کرد نیز بیان شده است. او با اشاره به بدهیهای شهرداری گفت: در بخش مطالبات شاهدیم که حتی چکهای تاریخگذشته زیادی از مردم گرفته شده و افرادی ناشناس چکهایی در وجه حامل را نقد کردهاند و معلوم نیست این پولها چه شده است؟

نجفی همچنین در اظهارنظری مهم برای اهالی رسانه و کســانی که ۲۱ سال در رسانه همشهری تریبون محض قالیباف بودند، این روزنامه را روزنامه سیاسی در اختیار شهرداری دانست و ادامه داد: چه ضرورتی دارد شهرداری یک روزنامه سیاسی داشته باشد؟ در کجای دنیا این را میبینید؟ البته این به این معنا نیست که همین فردا همشــهری را تعطیل کنیم. اتفاقا اگر دنبال کار سیاسی بودیم مثل برخیها، این روزنامه ابزار خوبی است. ما در بخش فرهنگ شهری و شهروندی خیلی ضعیف هستیم مثل ترافیک که اگر روی بخش فرهنگسازی ترافیک کار کنیم، بخش زیادی از این مشکل و نه همه آن، حل میشود.

او با اشاره به اینکه ساالنه0۶۱ میلیارد تومان صرف مطالعه طرحهای شهری میشود، عنوان کرد: این 0۶۱میلیارد تومان غیر از پولی است که به عنوان حقوق به کارشناسان و کارمندان بخش مطالعات شــهرداری پرداخت میشود، آیا خروجی این بخش به اندازه پولی است که هزینه میشود؟

نجفــی درباره مدیریت شــهرداری گفت: معتقدم مدیریت شهرداری تهران در کنار خود، شورای ۱۲ نفره که امید و مطالبه میلیونها نفر ایرانی را داراست، به همراه دارد. هر کسی اگر توانایی کمک به این شورا را داشته باشد و این کار را نکند، جفا در حق تهران و کشــور انجام داده است. این کاندیدای شهرداری شهر تهران گفت: مرا به عنوان عضو ۲۲ شورا بپذیرید. اگر شهردار باشم طبیعتا وظایفی دارم که باید انجام دهم. یکی از مسایلی که معتقدم باید تغییرات الزم بــرای آن انجام شــود، طراحی و تنظیم روابــط و مدلهای مدرنتری بــرای نظارت است. خوشبختانه در شهرداری نیروهایی که اهل خدمتگزاری باشــند، وجــود دارند البته باید شناسایی شــوند و این موضوع به کمی زمان نیــاز دارد. او با تاکید بر اینکه مدیریت شهرداری باید فراجناحی باشد، گفت: معتقدم مدیریت سیاسی در شهرداری جایی ندارد. باید صندلیهای سیاسی را از صندلیهای حرفهای جدا کنیم. متاسفانه این کار در کل کشور اتفاق نیفتاده است و در جایی صندلیهای سیاسی به آدمهای حرفهای و در جای دیگری صندلیهای حرفهای به آدمهای سیاسی سپرده شده. ما باید به شهرداری به عنوان یک دستگاه حرفهای نگاه کنیم. وابستگی سیاسی به جایی ندارم و صراحتا اعالم میکنم به هیچ حزبی وابستگی خاصی ندارم. این کاندیدای شهرداری تهران در انتقاد به عملکرد شورای چهارم در حوزه محیطزیست گفت: طرح برجباغ یکی از اشــتباهات اساسی شــورای چهارم بود. هرچنــد اگر این مصوبه درست اجرا میشد مشکالتی در این سطح به وجود نمیآمد و میتوانستیم تهران را به یک باغشهر تبدیل کنیم.

نجفی با تاکید بر اینکه یک فعال سیاسی است اما به سیاسیکاری در شهرداری اعتقادی ندارد، درباره مالکهایش برای انتخاب مدیران ادامــه داد: مالک من بــرای انتخاب مدیران، شایستگی چه در زمینه اخالق کاری و چه در زمینه حرفهای است. یکی از مهمترین مسایل برای من این اســت که مدیران هیچ شائبهای در خصوص مسایل مالی نداشته باشند، چراکه شهرداریمتاسفانهتبدیلبهلغزشگاهمالیشده استواگرکسیذرهایشائبهمشکلمالیداشته باشد مطمئنا او را برای کار در شهرداری دعوت نخواهم کرد.

نجفی در تشریح مدیران پیشنهادی خود گفت: اصل اساســی برای من تسهیلگری به جای تصدیگری است. مدیران باید صددرصد برنامه ما را قبول داشته و قانونپذیر باشند. من در سیستم مدیریت خود توصیهپذیر نیستم و تنها مالک برای من شایستگی است.

این کاندیدای شهرداری شهر تهران درباره انتخاب مدیران شهرداری گفت: شهردار باید فراجناحی عمل کند و خدمتگزار صرف باشد. اولین مالک برای انتخاب مدیران این اســت که صالحیت انجام مسوولیت را داشته باشند. همچنین دارای اخالق کاری و حرفهای باشند و شائبه در خصوص مسایل مالی نداشته باشند.

او در پاســخ به سوال ســاالری که آیا با رییسجمهور صحبت کرده است یا خیر گفت: همان ابتدا که سمت شهرداری تهران به من پیشنهاد شد با آقای روحانی صحبت کردم و باید بگویم این اولین بار است که بعد از ۴۱ سال میان شهرداری و دولت هماهنگی ایجاد شده است. او در پاسخ به این سوال ساالری که چه رویکردی را در خصوص نظارتپذیر بودن خواهد داشت، گفت: اگر برنامهها و اقدامات شهرداری شفاف باشــد، بخش عمدهای از مشکل نظارت حل خواهد شد. در حال حاضر حتی اعضای شورای چهارم نمیدانند باالخره شهرداری چقدر بدهی دارد و هر معاونت یک جور گزارش میدهد. در این راستا تنها راهحل شفافسازی است.

او ادامه داد: شهرداری را چهارساله نمیبینم بعــد از ما هم افرادی شــهردار خواهند بود و باید بنیانی بگذاریم تا این مساله نظارت برای همیشه اصالح شود. نجفی در پاسخ به سوال حسن رسولی، منتخب مردم در شورای پنجم درباره نگاه اقتصادی خود به شــهر گفت: در زمینه اقتصادی باید بــه دنبال ظرفیتهای خالــی درآمدزایی بگردیم تا وقتی درآمدهای سهلالوصولیهمچونفروشتراکممازادوتغییر کاربری وجود دارد شــهرداری به دنبال درآمد ثابت نخواهد رفت. با این حال هر تصمیمی هم که بگیریم به سال ۶۹ نخواهد رسید و در زمان تعیینبودجهدردیماهبهصورتجدیبهمساله درآمدهای پایدار خواهیم پرداخت.

او با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت اساسی شــهر تهران گران اداره شــدن است، گفت: همانطور که ذکر شد من مدیر هزینه هستم و یکی از معضالت اصلی تهران همین گران اداره شدن اســت. اگر تمام اطالعات شهرداری به صورت شفاف روی سایت قرار گیرد، نمیتوانند شهر را گران اداره کنند.

نجفی در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورا که آیا مانند بقیه شهردارها بعد از خیابان بهشت قصد رفتن به پاستور خواهد کرد یا نه؟ گفت: اگر به عنوان شهردار انتخاب شود این سمت آخرین پست مدیریتی من در نظام جمهوری اسالمی خواهد بود و قصد دارم پس از آن عرصه مدیریت را کنار بگذارم.

او در پاسخ به این سوال رییس سنی شورای شهر که چه راهکاری برای مقابله با فساد دارد، بیان کرد: ما در شــهرداری به مصوبات شورا پایبند خواهیم بود اما با توجه به مسایلی که از شهرداری میشنویم فکر میکنم باید نظارت را افزایش داد. در همین راستا قصد داریم بازرس مخفی در شهرداری بگذاریم. از نظارت فرار نمیکنم نجفیادامهداد:مردمباسخاوتوهوشمندانه به شورای پنجم رای دادند و مطمئن باشید اگر من اهل فساد بودم در این 38 سالی که مشغول به کار هستم مشخص میشد. من از نظارت فرار نمیکنم و آماده هرگونه نظارتی هستم.

هیچگونه فســاد ی را در شهرداری نخواهمپذیرفت

کاندیدای شهرداری تهران در این قسمت از سخنانش خطاب به شهرداران مناطق گفت: ما در جریان فساد در شهر به خصوص مناطق هستیم شاید نتوانست اسمش را فساد گذاشت و فقط کلک باشــد اما مــا هیچگونه کلک و فسادی را در شــهرداری نخواهیم پذیرفت و اگر من شهردار شــوم اختیارات ویژهای برای مبارزه با فساد در نظر خواهم گرفت. رویکرد ما دفاع از محیطزیست و استفاده از امکانات برای حل مدیریت شهری است. نجفی همچنین در ارتباط با مسایل و مشکالت معلوالن گفت: در کل تهران 5 ایستگاه مترو هم برای معلوالن با امکانات وجود ندارد.

وی ادامه داد: همچنین مساله حملونقل عمومی بسیار مهم است و اینکه چگونه باید در کوتاهمدتبهاینمسالهبپردازیمنیزحائزاهمیت است. خرید دو هزار واگن قطعی شده است که دستکم هزار واگن برای تهران است البته تامین آن یک تا یک و نیم سال زمان میبرد. همچنین باید با فعالسازی واحدهای داخلی تامین واگن، تولید داخلی نیز فراهم شود.

نجفی در ادامه بیان کرد: اصل اســتفاده از بازنشستگان در شــهرداری مطرح نیست اما شاید افرادی جذب شــوند که کارایی الزم را داشته باشند.

او در رابطه با معضل ترافیک تهران گفت: در مورد ترافیک تهران بخشی از آن قابل حل است. فرهنگ ترافیک در کشور وجود ندارد و حل آن مبتنی بر بررسیهای علمی نبوده است. بسیای از این مسایل باید حل شود.

نجفی تاکید کــرد: در انتخــاب مدیران توصیهناپذیر است، اما در رابطه با آن مشورت خواهد کرد. مدیریت۲۱ سال گذشته شهرداری قطعا درست نبوده است و در بسیاری از موارد مدیران بیرونی به شهرداری تحمیل شدهاند.

همچنینمجیدفراهانیدرادامهجلسهسوال خود را از نجفی مطرح کرد و گفت: در خصوص عدالتاجتماعیچهبرنامهایداریدشهرتهراناز توزیع نابرابر بودجه رنج میبرد و راهکار عملیاتی در خصوص این نابرابری چیست. همچنین چه زمانی را برای پیش بردن برنامههای عملیاتی خود پیشبینی میکنیــد در ضمن در بحث بدهیهای شــهرداری بــه هزینههای جاری اضطراری شــهرداری بحثی جدی وجود دارد و راهکار شــما برای درآمــد با توجه به اینکه تراکمها در مدیریت ســابق پیشفروش شده است، چیست؟

نجفی کــه یکی از گزینههــای محتمل شهرداری تهران است برنامههای خود را اعالم کرده کــه باید دید چه تعــداد از آنها را اجرا خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.