ناتوانی مبارزه با قاچاق در فضای مجازی

تغییر بازار غیرقانونی دارو از «ناصرخسرو» به «سایتهای اینترنتی دارویاب»

Jahan e-Sanat - - News -

گروه جامعه- دو روز قبل اعالم شــد بازار قاچاق دارو از ناصر خسرو به سایتهای دارویاب تغییر کرده است. این خبر بسیار مهمی در حوزه دارو اســت که از سوی یکی از مقامات مسوول در وزارت بهداشــت عنوان شــده است. بخش عمدهای از داروهای نایاب کشور در ناصرخسرو توســط دالالن ســالها فروش میرفت حاال مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر ســازمان غذا و دارو بر این موضوع صحه گذاشــته و باید دید آیا دســت دالالن از قاچاق و عرضه دارو با قیمتهای سرسامآور به مردم نیازمند که توان خرید باالیی هم ندارند، کوتاه خواهد شد یا خیر. مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بیان اینکه فروش دارو به صورت اینترنتی به نوعی قاچاق محسوب میشود، گفت: در حال حاضر بازار ناصرخسرو مانند چند سال گذشته نیست که فقط یک دکه باشد بلکه در حال حاضر سایتهای مختلف دارویاب ...و ایجاد شدهاند که داروها را از مســیر نادرست تهیه میکنند و به مصرفکنندهمیرسانند.

اکبر عبداللهی درباره میزان قاچاق در حوزه دارو، فروش اینترنتی آن و نحوه نظارت سازمان غذا و دارو بر این موارد به ایسنا عنوان کرد: طبیعتا ما نمیتوانیم روی مــوارد قاچاق دارو یا فروش اینترنتی دارو نظارتی داشته باشیم چراکه این دو بازار غیررسمی محسوب میشوند و نمیتوانیم بر آنها نظارت داشته باشیم. این در حالی است که تا پیش از اینترنتی شدن داروهای قاچاق هم نظارت و رسیدگی به فروش دارو توسط دالالن در ناصرخسرو توسط وزارت بهداشت یا معاونت دارو و غذا صورت نمیگرفت.

وی با بیان اینکه از نظر ســازمان غذا و دارو، فروش دارو به صورت اینترنتی به نوعی قاچاق محسوب میشود، گفت: این کار را مجاز نمیدانیم و طبیعی اســت که روی آن نظارتی هم نداریم. او در حالی از طبیعی بودن عدم نظارت صحبت میکند که همین عامل باعث شــده داروهای فاســد و داروهایی که بعضا بیماران را به مرگ کشانده، توسط دالالن به مردم ارائه شود و کسی هم جلودار آن نباشد و دالالن هم به راحتی کار خود را انجام دهند.عبداللهی اما خاطرنشان کرده: برای برخورد با قاچاق، طرحهایی در سازمان اجرا شدهاند که بخشهای بازرسی و حقوقی سازمان آنها را بررســی و پیگیــری میکنند. به عنوان مثال یکی از این طرحها در حوزه آیتی بود که برای آگاهسازی مردم در زمینه داروهای قاچاق انجام شــد. همچنین کار دیگری هم در زمینه فرهنگسازی نســبت به عدم مصرف داروهای قاچاق طراحی شــده است. یکسری موضوعات حقوقی و قضایی نیز درباره نحوه برخورد با موارد قاچــاق مطرح کردیم که با همکاری پلیس فتا رهگیریهایی را از طریق وبسایتهای فروش دارو انجام میدهیم.

همکاری با پلیس فتا جهت مقابله با خرید اینترنتی دارو

به گفته مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با همکاری و هماهنگی پلیس فتا وبســایتهایی را که اقــدام به فروش دارو میکننــد، ردیابی و پیگیری میکنیم. البته در این کار نهادهای دیگری چون پلیس، قوهقضاییه، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با مواد مخدر ...و نیز با ما همکاری میکنند چراکه بسیاری از داروهایی که از این مسیر میآیند و به دست مصرفکننده میرســند، از نوع مخدر یا روانگردان هستند. بنابراینفعالیتهایاینچنینیبرایمقابلهباقاچاق و خرید اینترنتی دارو در حال انجام است.

تعدادنیروهایوزارتبهداشتمتناسب با هجمه قاچاق نیست

«معتقدم این اقدامات مقابلهای و پیشگیرانه حتمابایدتوسعهیابدزیرامتاسفانهوزارتبهداشت در این حوزه با کمبود نیرو مواجه است یعنی تعداد نیرویش متناسب با هجمه قاچاق نیست.» اینها را مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو عنوان میکند و ادامه میدهد: البته اقدامات نظارتی و مقابلهای در این حوزه را معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی انجام میدهند و ما فقط به آنها خط داده و سیاستگذاری میکنیم اما بازوی اجرایی ما در این حوزه دانشگاههای علوم پزشکیهستند.

درباره بازار دارویی ناصرخسرو و نحوه مقابله با آن، گفت: ناصرخسرو هم در قسمتی از سیاســتهای کلی ما در جهت مبارزه با قاچاق دارو قرار دارد. داروهای اصلیای که فاسد میشوند این مقام مسوول با بیان اینکه از نظر سازمان غذا و دارو هر قاچاقی در حوزه دارو، تقلب بوده و داروی تقلبی هم فاسد است، تاکید کرده: باید توجــه کرد که در حال حاضــر تقلب در حوزه دارو ســخت نیست چراکه الزم نیست دارو را از مرز وارد کشــور کنند بلکه با یک پرینت، لیبل داروهای مشــابه را تغییر داده و داروهای تقلبی عرضه میکنند. حتی زمانی که یک قاچاقچی داروی اصل را از مسیرهای صعبالعبور با گرما و بدون زنجیره سرد با خودش به کشور میآورد، به اصطالح دارو میشــکند و بــا ناخالصی به دســت مردم میرسد. بنابراین این هم با تقلب تفاوتی ندارد. ۵ درصد بازار دارو قاچاق است عبداللهی میزان قاچاق در حوزه دارو را حدود پنــج درصد از کل بازار دارو عنوان و اظهار کرد: بــازار دارویی ما حدود 500 هزار میلیارد تومان اســت که معتقدیم پنج درصد از آن به صورت قاچاق عرضه میشود.

کمبود دارو در داروخانهها از ۰۰۳ قلم به ۰۳ مورد رسید

از ســویی دیگر روز گذشته از سوی رییس سازمان غذا و دارو در خصوص وضعیت کمبود دارو اعالم شده طی چهار سال اخیر کمبود دارو در داروخانهها از 300 قلم به 30 مورد رســیده است. این خبر از این لحاظ مهم است که وقتی کمبود دارو در کشــور و داروخانهها به حداقل برسد، خود به خود دســت قاچاقچیان چه در ناصرخسرو و چه در سایتهای ارائه دارو، کوتاه میشود و کمتر میتوانند به مردم داروی قاچاق غیرامن بفروشند.

رییس سازمان غذا و دارو در این زمینه اعالم کرد: در حال حاضر با کمبود 30 تا 0۴ قلم دارو در کشور روبهرو هستیم که از طریق سامانه 0۹۴۱ از نوع این داروها مطلع میشویم. وی وضعیت تامین دارو در کشور را نسبت به چهار سال گذشته بسیار متفاوت توصیف کرده و گفته: این مساله با دوره قبل دولت، تفاوت چشمگیری داشته و کمبودها بسیار کاهش یافته اســت. همچنین براساس آمارهای موجود، اوضاع تامین داروهای نایاب نیز بهبود یافته است.

دیناروند خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر نمیتوان به طور دقیق اسامی داروهای موردنیاز را اعالم کرد چراکــه کمبودها ثابت و مختص بــه داروهــای خاص نیســت و در مواقعی هم شاهد نبودن یک داروی معمولی در داروخانهها بودهایم. وی اما تاکید کرد: هیچ کمبود دارویی پایدار نیست و سازمان غذا و دارو تالش میکند در قبال تقاضای مردم، ظرف چهار تا پنج هفته، نبود داروهای مورد نیاز را جبران کند و روند تهیه آن را کاهش دهد.

دینارونداذعانکرد:بیماریهایصعبالعالجاز جمله هموفیلی، تاالسمی، سرطان، اماس و برخی از بیماریهای نادر و متابولیک از حمایت دارویی سازمان غذا و دارو به نسبت متفاوتی برخوردار میشــوند. بر این اساس برخی از بیماریها که تعاریف معنادار و درمان دارویی دارند، از اهمیت بیشتری نسبت به برخی بیماریهای بیمعنا و بیدرمان دارویی برخوردار هستند. با این اوصاف که وضعیت دارویی بهبود یافته، امید به کاهش قاچاق نیز افزایش یافته است اما باز هم عملکرد ضعیف معاونت دارو در عدم کنترل قاچاق دارو توسط ســایتهای اینترنتی را چندان توجیه نمیکند و وزارت بهداشت باید اقدامات جدیتری در این زمینه انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.