اطلس کودکآزاری در کشور تبیین شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی از بازگشت۶۴درصد از زندانیان آزاد شده به زندان به دلیل تکرار وقوع جرم خبر داد. روزبه کردونی بیان کرد: بعد از حادثهای که برای آتنا و بنیتا اتفاق افتاد، موضوع کودکآزاری و موارد مرتبط با کودکان به عنوان یکی از بحثهای مهم مطرح شده است و ضرورت دارد مساله کودکآزاری را از ابعاد مختلف بررسی کرد.

او بیان کرد: بحث آموزشهایی که باید به کودکان در رابطه با خودمراقبتی و همچنیناطالعاتوآگاهیهاییکهبهوالدیندراینرابطهدادحائزاهمیتاست. همچنین دولت باید حمایتهایی در این مورد داشته باشد که همه اینها در کنار هم میتواند به پیشگیری از وقوع جرائم منجر شود. کردونی در ادامه تاکید کرد: ضرورت رصد دائم مجرمان و محکومان یکی از مسایل مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ یعنی کسانی که از زندان آزاد میشوند و امکان تکرار جرم برای آنها وجود دارد. وی با بیان اینکه طبق آمار ۶۴ درصد از افرادی که از زندانها آزاد میشوند، دوباره به زندانها بازمیگردند، چراکه جرم را تکرار میکنند، گفت: این یک واقعیت است که مجرمان وقتی آزاد میشوند امکان تکرار جرم در آنها وجود دارد. باید برای مجرمانی که در حوزه امنیت اجتماعی جرائمی را مرتکب میشوند سیستمیوجودداشتهباشدمثلمجرمانجنسیوکسانیکهسابقهکودکآزاری یاتجاوزدارندتازمانیکهآزادمیشوندسیستمیکپارچهقضایی-امنیتیوحمایتی آنان را تحت نظر داشته باشد تا امکان وقوع مجدد جرم کاهش پیدا کند.

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی در ادامه گفت: در حادثه بنیتا و آتنا افرادیمرتکبجرمشدندکهسابقهداربودند.حتیخفاششبهممحکومیبود کهآزادشدهبود.اینبایدبهیکمطالبهجدیتبدیلشود.دراکثرکشورهاکسانی که مجرم جنسی هستند را تغییر میدهند و این افرد رجیستر میشوند.

کردونی گفت: یکی از ابعادی که باید در بحث کودکآزاری و جرائم جنسی به حوزه گفتوگوی عمومی و تخصصی وکال و کارشناسان ورود پیدا کند، نحوه نظارت و رصد محکومانی است که آزاد در جامعه رفت و آمد دارند.

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی تاکید کرد: اطلس کودکآزاری در کشور تبیین شده است و براساس آن میتوان گفت چه نقاطی از کشور ریسک باالتری در رابطه با کودکآزاری دارند یعنی آسیبخیز هستند و بیشترین آمار را در این مورد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.