توضیحاتسردارکمالیدربارهممنوعیتادامه تحصیلمشموالندیپلمهدرخارجازکشور

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-رییسادارهسرمایهانسانیسربازستادکلنیروهایمسلحتوضیحاتی دربارهمصوبهاخیرمجلسدرخصوصممنوعیتادامهتحصیلمشموالنسربازی دارای مدرک دیپلم در دانشگاههای خارج از کشور ارائه کرد.

سردار موسی کمالی در این باره گفت: طبق ماده ۶3 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشموالن دارای مدرک کارشناسی و باالتر در صورتی که دانشگاه و رشته تحصیلی آنان مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت قرار بگیرد میتوانند با سپردن وثیقهایکهرقمآنراسازمانوظیفهعمومیناجاتعیینکردهبرایادامهتحصیل به خارج از کشور خارج بروند. وی بیان کرد: همچنین براساس ماده 37 قانون اساسی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در مدارس و دانشگاهها در حال تحصیل هستند میتوانند معاف تحصیلی شده و در صورتی که فاقد غیبت باشند در همان دانشگاههای خارجی ادامه تحصیل دهند. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ابهامی که در ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومیوجودداشت،گفت:دراینقانون،قبالاینطورآمدهبودکهمشموالندیپلم و باالتر در صورتی که غیبت نداشته باشند میتوانند در داخل و خارج از کشور ادامه تحصیل دهند که این ماده دارای ابهاماتی بود و نمایندگان مجلس با مصوبه خود، این ابهامات را رفع کردند. بنابراین باید تاکید کنم برای خروج از کشور جهت ادامه تحصیل مواد۶3 و73 قانون وظیفه عمومی حاکم است و مشموالن دیپلم مقیم داخل کشور تا زمانی که وضعیت سربازی خود را به طور قطعی مشخص نکردهاند نمیتوانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام شوند.

کمالی درباره اینکه آیا ممنوعیت خروج از کشور برای مشموالن دارای مدرک دیپلمتمامااجرامیشودیاتنهامربوطبهتحصیلاست،گفت:اینافراداگرغیبت نداشتهباشندمیتوانندبرایتفریحیازیارتبادریافتمجوزموقتخروجازکشور از کشور خارج شوند اما امکان ادامه تحصیلشان در خارج از کشور وجود ندارد.

رییسادارهسرمایهانسانیسربازستادکلنیروهایمسلحتصریحکرد:بنابراین مشموالندارایمدرکدیپلماگرقصدادامهتحصیلدرخارجازکشوررادارندباید وضعیت سربازی خود را به طور قطعی مشخص یا مدرک کارشناسی را در داخل کشور اخذ کنند و سپس برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.