بررسی جایگاه حقوق مطبوعات در الیحه نظام جامع رسانهها

Jahan e-Sanat - - News -

اعظم انتظاری، معاون برنامهریزی کنگره بینالمللی حقوق ایران با تبریک روز خبرنگار به فعاالن عرصه خبر از برگزاری نشست ویژهای در خصوص حقوق مطبوعات، مسوولیتها و چالشهای پیشرو به منظور تعیین راهکارهای حقوقی برای حل این چالشها با حضور کارشناســان حقوقی و مسووالن مربوطه در کنگره بینالمللی حقوق ایران خبر داد.وی ضمن یادآوری ماده ۴ قانون مطبوعات بیان کرد: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.معاون برنامهریزی کنگره بینالمللی حقوق ایران با اشاره به نقش پررنگ خبرنگاران در رسانه، بیان کرد: خبرنگاری یکی از مهمترین امور یک رسانه است که با موجودیت بانوان رنگ پرنورتر به خود گرفته اســت اما با وجود این همه پیشرفت در رسانه و سهمگیری بانوان، باز هم مشــکالت برای بانوان در این عرصه وجود دارد. این مشکالت باعث شده بانوان کمکم از این عرصه خود را به دور نگه دارند.انتظاری با مروری بر مهمترین چالشهای حقوقی مطبوعات گفت: با وجود دستاوردهای زیاد در عرصه مطبوعات هنوز بســیاری از چالشهای مطبوعات همان مواردی اســت که دههها قبل نیز در مباحث حقوقی وجود داشــته است.وی ادامه داد: از جملــه مواردی که به عنوان چالشهــای مطبوعات در ایران وجود دارد، میتوان به موضوع معیارهای تشخیص هویت حرفهای روزنامهنگاران و مرجع تشخیص آنها، نسبت به نظام حقوقی ایران با دیگر مدلهای موجود در جهان اشاره کرد.معاونت برنامهریزی کنگره بینالمللی حقوق ایران نکاتی را در مورد چالشهای فراروی حاکمیت قانون در عرصه مطبوعات عرضه کرد و ضمن بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران و حقوق و مسوولیتهای مطبوعات در قوانین ذیربط و رویههای قضایی، از دستاندرکاران رسانهها خواست نسبت به توسعه اخالقحرفهایواخالقیاهتمامجدیداشتهباشندزیراهمینامرمیتواندازبروز بسیاری از سوءتفاهمات یا ارتکاب مصادیق مجرمانه جلوگیری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.